Pozvánka:

Obvodná organizácia SRZ č.3 v Ilave Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 21.9.2019 o 10.00 hod. v DK Ilava.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Súčasný stav v SRZ – oboznámenie
4. Voľba delegátov na mimoriadnu konferenciu MsO SRZ
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Ukončenie

Bohumil Ištvánik                                                                      Ing. Jozef Šedík
predseda ObO č.3                                                                   tajomník ObO č.3