Informácia pre loviacich rybárov.

V záujme ochrany svojho zdravia a ostatných loviacich Vás prosíme o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás prosíme, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.

 

Prajeme úspešnú rybársku sezónu.

 

PETROV ZDAR !