Úvod Blog

ObO č.1 Preteky LRU a preteky detí

0

ObO č.1 Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že preteky LRU v roku 2020 sa budú konať v nasledovných termínoch:

 

65. Preteky LRU ObO.č. 1 sa uskutočnia
17. mája 2020
na VN Prejta, so začiatkom o 7:00 hod.

a

Preteky LRU ObO.č. 1 deti sa uskutočnia
01. mája 2020
na VN Prejta – horná, so začiatkom o 8:00 hod.

 

 

 

 

 

ObO č.1 Brigády pre rok 2020

OZNAM

Upozorňujeme členov ObO č. 1, že v roku 2020 sú plánované tieto brigádnické akcie:

Pstruhové vody:
Dátum čas akcia revír / miesto zrazu
29.02 – 01.03 8.00 vysekávanie Prejta – Vystrkov
07.03 – 08.03 8.00 vysekávanie Prejta – Vystrkov
14.03 – 15.03 8.00 vysekávanie Prejta – Vystrkov

Kaprové vody:
Dátum čas akcia revír miesto zrazu
21.03 – 22.03 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
28.03 8.00 vysekávanie Prejta – dolná Vagón
04.04 – 05.04 8.00 vysekávanie Prejta – dolná deliaci most
18.04 – 19.04 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
25.04 – 26.04 8.00 vysekávanie Prejta – dolná Vagón
02.05 – 03.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
09.05 – 10.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
03.10 – 04.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
10.10 – 11.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná Vagón

Na brigádu si treba doniesť pracovné náradie (motyka, sekera, pilka, píla, krovinorez), mať so sebou pracovnú obuv – gumáky. V opačnom prípade nebude brigáda uznaná. Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
Plánovanú účasť na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárií MsO Partizánska 151/3 vo štvrtok od 16 do 18.00 hodiny, alebo na tel. čísle 0918 712 486.
Držiteľ dodatkovej pstruhovej alebo lipňovej povolenky je povinný odpracovať ďalších 5 hodín na pstruhových revíroch.
Prípadné zmeny, mimoriadne brigády budú na výveskách SRZ alebo internetovej stránke www.srzmsodubnica.sk, alebo srzobodubnica.wbl.sk.

ObO č.1 členská schôdza 2020

0

POZVÁNKA

Výbor Obvodnej organizácie č.1 SRZ MsO Dubnica nad Váhom Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční
29. marca 2019 o 9,00 hod.
vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

Program:
1./ Otvorenie.
2./ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
3. / Správa o činnosti ObO č.1za rok 2019.
4. / Správa hlavného hospodára.
5./ Správa o finančnom hospodárení MsO za rok 2019.
6. / Správa kontrolnej a revíznej komisie.
7./ Plán práce a hlavných úloh na rok 2020.
8./ Správa mandátovej komisie.
9./ Voľby delegátov na konferenciu MsO SRZ.
10./ Diskusia.
11./ Návrh na uznesenie.
12./ Záver.

Na schôdzi budú vylosovaní 4 prítomní členovia, ktorí obdržia domácu povolenku na kaprové vody zdarma !

Milan Novák                                                                                        Miroslav Duraj
predseda ObO č.1                                                                               tajomník ObO č.1

ObO č.3 Informácie o členskej schôdzi, pretekov, brigád 2020

Pozvánka:

Obvodná organizácia SRZ č.3 v Ilave Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 15.3.2020 o 9.00 hod. v DK Ilava.

Účasť na VČS patrí k základným povinnostiam každého člena.

Bohumil Ištvánik                                                                           Ing. Jozef Šedík
Predseda ObO č.3                                                                         tajomník ObO č.3

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti ObO č.3- Ilava za rok 2019
4. Správa o finančnom hospodárení MsO
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
6. Plán práce a plán hlavných úloh na rok 2020
7. Voľba delegátov na konferenciu MsO SRZ
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

 

Termíny brigád 2020:

Začiatok brigád 8 00hod
4.4.2020 – iba Rybník Ilava-Pivovar + pstruhové vody
18.4., 25.4. – kaprové vody
3.10., 10.10. – kaprové vody
Vedúci brigád: Kvasnica Martin

Dozor pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František,
Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter, Novotný Jozef
Zavažie: Novosad Ladislav

Potrebné pracovné náradie so sebou!

(Brigáda mimo hore uvedeného termínu iba po dohode s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde). Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!

 

Termíny pretekov:

Deti : 1.5. 2020 VN Tunežice, začiatok o 8. 00 hod.
(deti do 6rokov priniesť tiež foto, kto nedal + 1Euro- známka pre členský preukaz!)

Dospelí: 17.5. 2020 Štrkovisko Ilava, začiatok o 7. 00 hod.

Brigády ObO č.2 v roku 2020 – jar

Nižšie uvádzame brigády SRZ ObO č. 2 Nová Dubnica v jarnom období.

Pozvánka na prezentáciu Jána Knapa

Vážení kolegovia rybári a rybárky.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu p. Jána Knapa na tému Návrat populácií pstruha potočného do potokov a riek, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. 4. 2020.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Pozvánka

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2020

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Obsah:
Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ
Z-2 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-3 Informácia o termíne konania ČS/MK OZ SRZ 2020
Z-4 Zaslanie správ z konania ČS/MK OZ SRZ 2020
Z-5 Cenník násadových rýb
Z-6 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
Z-7 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2019
Z-8 Zarybňovacie plány na rok 2020-2022
O-1 Sčítanie kormorána 2020
O-2 Zoznam členov RS – zaslanie
O-3 Kokosové vlákno – objednávka
O-4 Spracovanie dodatku k Zväzovému Kaprovému Poriadku pre rok 2020
O-5 Pozvánka na výstavu Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo
O-6 Pozvánka na výročné zasadnutia športových sekcií 2020

Celý vestník si môžete stiahnúť tu: VESTNÍK – Január 2020.

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia — slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na nedeľu 19.1. Podrobnejšie informácie sú priložené v metodike.

Dovoľujeme si požiadať všetky organizačné zložky SRZ o spoluprácu, nakoľko informácia o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána. Získané údaje zasielajte, prosím, elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk alebo poštou na adresu Oddelenie tečúcich vôd a výroby, Richard Štencl, SRZ — Rada, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina.

Prílohy

DOTAZNÍK PRE ČLENA SRZ (2020) Socioekonomická štúdia členov SRZ

0

Vážení respondenti, predkladáme Vám krátky elektronický dotazník, ktorý bude slúžiť na zbieranie údajov pre vypracovanie socioekonomickej štúdie členov SRZ so zameraním na športový rybolov a spotrebu rýb na Slovensku. Zozbierané údaje budú zároveň slúžiť ako zdroj informácií pre vypracovanie diplomovej práce s názvom „Socioekonomická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumu“.

Volám sa Dávid Kušnerik, pochádzam z okresu Turčianske Teplice a študujem na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vedúci mojej diplomovej práce je Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a odborný konzultant Ing. Tibor Krajč, PhD. Výsledky tohto prieskumu budú spracované a  interpretované v mojej diplomovej práci. Prosím Vás o pravdivé zodpovedanie nasledovných otázok, pokiaľ možno v termíne do 29.2.2020.

DOTAZNÍK

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a vyhlášky

0

Do pozornosti dávame e-mail od RADY SRZ, v ktorom nám zaslali komentár MŽP SR k niektorým sporným ustanoveniam nášho zákona a vyhlášky.

Celý text s prílohou:

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, 

dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a  jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne od členov SRZ, ale aj od vás otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. 

Na MŽP SR sme sa obrátili troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré vám zasielame v prílohe.

 Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“, ktorý vám zasielame v prílohe. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/). 

Odporúčame Vám, aby ste predmetné žiadosti a samotný komentár MŽP SR zverejnili aj na svojich webových stránkach a informovali tak širokú rybársku verejnosť.

MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky