Úvod Blog

Úlovok Kapra 83 cm

0

úlovok: Kapor
dĺžka: 83 cm
váha: 12 kg
nástraha: Kukurica
revír: Nosický kanál
úlovok vrátený do vody
lovec: Kunert Pavol

Pokyny k úhrade poplatkov na rok 2022

0

Vážení Rybári,

Výbor SRZ –  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov rýb bude v roku 2021/22 vydávať prostredníctvom poverených osôb až po PRIPÍSANÍ platby na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. To znamená, že povolenia na lov rýb sa budú vydávať v úradných hodinách, ale najskôr 4 pracovné dni po realizácii platby (na základe online výpisu Banky, respektíve na základe doručeného súpisu prijatých poštových poukazov z centrály Slovenskej Pošty)

Podmienky vydania dokladov k lovu rýb v roku 2022:

  • Člen odovzdal riadne vyplnený sumár o úlovkoch za rok 2021, najneskôr do 15.1. 2022
  • Člen s povinnosťou brigád túto riadne odrobil (stanovený počet hodín), respektíve uhradil dobrovoľný príspevok na zarybnenie v hodnote min . 10 EUR za každú neodpracovanú hodinu.
  • Člen je povinný sa preukázať platným rybárskym lístkom.

Každý člen je povinný uhradiť členský poplatok najneskôr do 31.3.2022, po tomto termíne v zmysle stanov členstvo zaniká a v prípade záujmu o povolenie musí uhradiť zápisné v stanovenej výške.

Možnosti úhrady:

  • Tak ako doteraz, šekovou poukážkou na pošte – vyzdvihni si poukážku u poverenej osoby. Zaplať po jej vyplnení na pošte a ďalší týždeň v úradných hodinách si môžeš vyzdvihnúť doklady k rybolovu. POZOR!!! Nutné platiť na pošte tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!
  • Bezhotovostným prevodom na účet SRZ – MsO Dubnica nad Váhom. Detaily účtu sú uvedené nižšie. V prípade, že si zvolíte túto formu platby je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

POZOR!!! Nutné vykonať prevod tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900

Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)

Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
(napr.  1111200010)

Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr. 309 EUR)

Informácia pre príjemcu: Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 41
2 mládež (15 – 17 rokov) 17
3 deti 1
2 Miestne povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 46
2 deti (6 – 14 rokov) 14
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
3 Zväzové povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 40
2 deti (3 – 14 rokov) 10
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
4 Miestne povolenie pstruhové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 33
2 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
5 Príspevok na údržbu revírov (neodpracované brigády) 0 Neplatí – odpracovaná brigáda 0
1 kaprové 100
2 kaprové + pstruhové 150
3 rôzne (10 EUR/HOD) Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vrátane školenia 100
2 zápisné mládež (15 – 17 rokov) 10
3 zápisné deti (6 – 14 rokov) 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Príspevok na zarybnenie 0 Neplatí 0
1 ľubovoľný príspevok Suma
8 Disciplinárne konanie 0 Neplatí 0
1 príjem z disciplinárnych konaní Suma
9 Zväzové povolenie lipňové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 40
10   0 Neplatí 0

 

Dospelý rybár:

Členské:
41 EUR
Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:
87 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
127 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové:
120 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové:
160 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Mládežník 15 – 17 rokov:

Členské:
17 EUR
Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:
63 EUR
Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
103 EUR
Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Deti 6-14 rokov:

Členské + Kaprové miestne:
15 EUR
Špecifický symbol:

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
25 EUR
Špecifický symbol:

3 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Informácia o odovzdaní/vydaní dokladov

0

Vážení rybári.
Upozorňujeme, že v zmysle platných predpisov je povinnosť odovzdať povolenia, prehľady o úlovkoch najneskôr do 15.01.2021. povolenky, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode odovzdajte s vyplneným sumárom, bez riadne vyplneného sumáru sa budú považovať doklady za neodovzdané.
Nakoľko však platia protipandemické opatrenia, sú kancelárie všetkých troch ObO uzatvorené. Preto svoje povolenia, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode môžete odovzdať nasledovne:

ObO č.3 Ilava nemá stálu poštovú schránku a preto sa Výbor ObO č.3 rozhodol pre nasledovné riešenie:
Vyplnený záznam o úlovkoch + preukaz člena možno odovzdať:
Odbernými miestami sú poštové schránky členov výboru ObO č.3:
Zavažie – Ladislav Novosad – Podvažie 42/II
Ilava, Košeca – Peter Trenčan – Ilava, Moyzesova 776/29
Ladce – František Gajdošík- Ladce, Vážska ulica 379- poštová schránka alebo schránka na balkóne
Martin Kvasnica-Ladce, Hviezdoslavova 24

Alebo poštou na adresu MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom.

ObO č.2 Nová Dubnica a ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, do schránky MsO (budova II. Z.Š. v Dubnici nad Váhom) na adrese Partizánska 151/3, Dubnica nad Váhom. Schránka sa nachádza vo vestibule hlavného vchodu. (Upozornenie. Hlavný vchod sa zamyká v poobedných hodinách.) Čelnovia ObO č.1 môžu odovzdať aj u pána Štefana Tramitu po dohode, číslo mobilu nájdete na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.

Výdaj dokladov:
Na základe pretrvávajúcich protipandemických opatrení, si výdaj resp. prebratie nových dokladov treba dohodnúť s pomocným hospodárom danej ObO, alebo Výborom poverenou osobou na vydávanie pre danú lokalitu za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení. Kontakty na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.

Hospodárska činnosť – zakrmovanie

0

Jednou z činností hospodára a hospodárskeho úseku je aj starostlivosť o rybiu obsádku pred zimným obdobím. V minulom týždni prebehlo kŕmenie rýb na revíroch štrkovisko Dubnička a VN Slávnica. Prinášame Vám niekoľko fotiek.

Násada Zubáča Zu1 2021

11.11.2021 sa v rámci plnenia zarybňovacieho plánu nasadila časť násady Zubáča jednoročného. Násada bola vysadená do Nosický kanál, VN Prejta dolná a horná. Prinášame Vám niekoľko fotiek.

Zapojili sme sa – ichtyologický prieskum

V mesiacoch august a september CHKO Strážovské vrchy v spolupráci so SRZ MsO Dubnica nad Váhom vykonala ichtyologický prieskum na vybraných tokoch aj našej organizácie. Viac sa dočítate tu: Ichtyologický prieskum na vybraných tokoch CHKO Strážovské vrchy

Násada Kapra K3 2021

V rámci plnenia schváleného zarybňovacieho plánu a dodávky násad Kapra hradeného z finančných prostriedkov SRZ Rada Žilina bola do našich revírov vypustená a dovezená násada Kapra trojročného. Z dôvodu že dovezená násada Kapra dosahuje lovnú mieru sa na revíroch štrkovisko Dubnička (3-4100-1-1), VN Slávnica (3-5770-1-1), VN Prejta horná (3-5610-1-1), VN Prejta dolná (3-5600-1-1), štrkovisko Ilava (3-3401-1-1), OR Ladce (3-2640-1-1) vyhlasuje:

Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru.

Druh vysadených rýb: kapor rybničný

Zákaz platí od: 29.10.2021 do 25.11.2021. Lov je povolený od 26.11.2021.

Upozornenie! Pri ulovení kapra počas tohto zákazu, si ho loviaci nesmie privlastniť a s náležitou opatrnosťou musí byť pustený späť do vody!

Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií a videí z prebrania násady, nakládky a vypustenia do našich revírov.

Násada Šťuky 2021

19.10.2021 sa v rámci plnenia zarybňovacieho plánu nasadila násada ročnej Šťuky. Násada bola vysadená do štrkoviska Dubnička, štrkovisko Ilava, Nosický kanál, VN Tunežice, VN Prejta dolná a horná, OR Ladce, VN Slávnica. Prinášame Vám niekoľko fotiek.

Násada Zubáča 2021

Napriek ťažkostiam s dodávkami násady Zubáč naprieč Slovenskom, nám včera 18.10.2021 bola dovezená časť násady Zubáča Zu2. Z večerného nasádzania Vám prinášame niekoľko fotiek. Násada bola vysadená do revírov štrkovisko Dubnička, VN Slávnica, Nosický kanál, VN Prejta dolná a horná, štrkovisko Ilava, OR Ladce a VN Tunežice.

   

 

Dubnica nad Váhom
scattered clouds
-4.2 ° C
-2.4 °
-7.2 °
83 %
0.9kmh
30 %
St
2 °
Št
2 °
Pi
-1 °
So
0 °
Ne
-1 °