Úvod Blog

Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdania záznamov

0

Vážení rybári MsO SRZ Dubnica,
na nižšie zverejnenom linku zverejňujeme doručené „Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdávania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov“.
MŽP SR odporúča užívateľom rybárskych revírov, aby akceptovali odovzdávanie záznamu loviacimi do konca januára 2021.

Celé znenie si môžete prečítať tu: „Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdávania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov“

Informácia o odovzdaní/vydaní dokladov

0

Vážení rybári.
Upozorňujeme, že v zmysle platných predpisov je povinnosť odovzdať povolenia, prehľady o úlovkoch najneskôr do 15.01.2021. povolenky, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode odovzdajte s vyplneným sumárom, bez riadne vyplneného sumáru sa budú považovať doklady za neodovzdané.
Nakoľko však platia protipandemické opatrenia, sú kancelárie všetkých troch ObO uzatvorené. Preto svoje povolenia, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode môžete odovzdať nasledovne:

ObO č.3 Ilava nemá stálu poštovú schránku a preto sa Výbor ObO č.3 rozhodol pre nasledovné riešenie:
Vyplnený záznam o úlovkoch + preukaz člena možno odovzdať:
Odberné miesta sú zriadené v poštových schránkach – p. Novosad – Zavažie, p.Trenčan-Ilava + Košeca, p. Gajdošík, p. Kvasnica- Ladce.
František Gajdošík /člen výboru ObO č.3/ Ladce, V,ážska 379 – vhodiť do poštovej schránky /resp.schránky na balkóne/ !
Martin Kvasnica /hospodár ObO č.3/ Ladce, Hviezdoslavova č.24 – vhodiť do poštovej schránky!
Alebo poštou na adresu MsO SRZ Dubnica nad Váhom.

ObO č.2 Nová Dubnica a ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, do schránky MsO (budova II. Z.Š. v Dubnici nad Váhom) na adrese Partizánska 151/3, Dubnica nad Váhom. Schránka sa nachádza vo vestibule hlavného vchodu. (Upozornenie. Hlavný vchod sa zamyká v poobedných hodinách.)

Výdaj dokladov:
Na základe pretrvávajúcich protipandemických opatrení, si výdaj resp. prebratie nových dokladov treba dohodnúť s pomocným hospodárom danej ObO, alebo Výborom poverenou osobou na vydávanie pre danú lokalitu za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení. Kontakty na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.
V prípade, že požadujete zaslanie dokladov poštou, priložte k odovzdávaným dokladom obálku s vypísanou adresou a nalepenou známkou a 0,50€ manipulačným poplatkom. Upozorňujeme, že MsO SRZ Dubnica n.V. nezodpovedá za stratu dokladov Slovenkou poštou.

Usmernenie

0

Rada SRZ Žilina vydala k odovzdávaniu a výdaju dokladov usmernenie. Celý text usmernenia si môžete prečítať tu:  USMERNENIE

Zmena úradných hodín

0

Oznamujeme naším členom, že úradné hodiny v kancelárii na II. Z.Š. v Dubnici nad Váhom budú v nasledujúcich termínoch zmenené nasledovne:

10.12.2020    od 16 -18 hod.
17.12.2020    od 10 -18 hod.
23.12.2020    od 10 -18 hod.
30.12.2020    od 10 -18 hod.
07.01.2021    od 10 -18 hod.
14.01.2021    od 10 -18 hod.
21.01.2020    od 10 -18 hod.

Po týchto termínoch budú úradné hodiny opätovne vždy vo štvrtok od 16 – 18 hod.

Tramita Štefan

Odovzdávanie a výdaj dokladov 2020/21

0

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s vírusovým ochorením COVID-19 žiadame členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom, aby pre odovzdávanie dokladov využívali aj možnosť vhodenia do poštovej schránky našej organizácie. Táto je umiestnená vo vestibule hlavného vchodu do
II. Z. Š, alebo využili zaslanie poštou na adresu SRZ MsO Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3 01841 Dubnica nad Váhom.

Platbu za povolenie na rybolov a členské je možné uhradiť aj bezhotovostným prevodom na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. V prípade, že si zvolíte túto formu platby je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900
Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)
Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
                                                 (napr.  1111200010)
Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr.  309 EUR)
Informácia pre príjemcu:             Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 ČZ Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 38
2 mládež od 15 do 17 r. 17
3 deti 6-14 rokov 1
2 KPM Kaprová povolenka miestna 0 Neplatí 0
1 KPM dospelý člen 46
2 KPM deti od 6 do 14 r. 14
3 KPZ Kaprová povolenka zväzová 0 Neplatí 0
1 KPZ dospelý člen 40
2 KPZ deti od 6 do 14 r. 10
LPZ Lipňová povolenka zväzová 3 LPZ dospelý člen 40
4 PP Pstruhová povolenka 0 Neplatí 0
1 PPM dospelý člen 33
5 Dobrovoľný príspevok na zarybnenie – Brigády 0 brigáda odpracovaná, resp. namá povinnosť odprac. 0
1 neodpracované brigády K 100
2 neodpracované brigády K+P 150
3 čiastočne odprac brigády 50
4 Rôzne á 10 EUR/h Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vč.školenia 100
2 zápisné mládež od 15 do 17 r. 10
3 zápisné deti od 6 do 14 r. 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Fond zarybnenia 0 Neplatí 0
1 Ľubovoľný príspevok Suma
8 Oneskorené odovzdanie dokladov 0 Neplatí – Záznam odovzdaný do 15.1.2020 0
1 Záznam o úlovkoch dospelý člen 100
2 Záznam o úlovkoch deti 10
9 Mimoriadna známka 0 Neplatí 0
1 členovia nad 18 rokov 2
10 Nový členský preukaz 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 0,5
2 mládež 0,1

 

Príklady najčastejších poplatkov:

Dospelý rybár:

Členské:

38 EUR

Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:

84 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:

124 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové:

117 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové:

157 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Lipňové zväzové: POZOR!!! PLATÍ SA SAMOSTATNOU PLATBOU!!!

40 EUR

Špecifický symbol:

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

 

Mládežník 15 – 17 rokov:

Členské:

17 EUR

Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:

63 EUR

Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:

103 EUR

Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Násada šťuky Š1 v našich revíroch 2020

Prinášame Vám niekoľko fotografií s násady šťuky Š1, ktorá bola vysadená do našich revírov dňa 02.11.2020. Násada bola rozvezená na štrkovisko Dubnička, VN Prejta dolná a horná, štrkovisko Ilava, VN Tunežice a OR Ladce.

Jesenná násada K2 30102020

Dňa 30.10.2020 boli naše vody zarybnené násadou K2. Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií a videá. Na základe tohto je na revíroch VN Tunežice, OR Ladce a VN Slávnica vyhlásený všeobecný zákaz lovu do 20.11.2020, pričom lov kapra je povolený od 21.11.2020. Lov je stále povolený na revíroch Váh č.9, Nosický kanál, OR Kalná – Dúlovské č. 1 a 2, OR štrková – Dúlovské č. 1 a 2. štrkovisko Horovce – pod drôtami.

Obmedzenie predaja hosťovacích povolení na revíroch RADY SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ a loviaci rybári,

v  záujme podpory dodržiavania platných hygienických opatrení sme pristúpili k obmedzeniu predaja hosťovacích povolení na rybolov na revíroch Rady SRZ tak, že tieto budú vydané len osobe  s trvalým  alebo prechodným pobytom, s miestom výkonu práce alebo vlastníckym alebo nájomným právom k nehnuteľnosti  v okrese, v ktorom sa daný rybársky revír nachádza.

Zákaz vychádzania a rybolov

Dnes sme dostali od SRZ Rady usmernenie ohľadom zákazu vychádzania a rybolovu. Prinášame Vám celé znenie:

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb.

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v extraviláne obce platí:

– zákaz zhromažďovania,
– zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb
– povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.)

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

PETROV ZDAR !

Násada K3 26.10.2020

Dnes 26.10.2020 prebiehalo zarybnenie násadou Kapra K3 na už avizovaných revíroch štrkovisko Dubnička, VN Prejta dolná a horná, štrkovisko Ilava. Nižšie Vám prinášame videá zo zarybnenie.

Dubnica nad Váhom
few clouds
3.1 ° C
3.9 °
1.7 °
77 %
2.1kmh
20 %
Ne
7 °
Po
10 °
Ut
11 °
St
12 °
Št
3 °