Úvod Blog

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia — slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na nedeľu 19.1. Podrobnejšie informácie sú priložené v metodike.

Dovoľujeme si požiadať všetky organizačné zložky SRZ o spoluprácu, nakoľko informácia o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána. Získané údaje zasielajte, prosím, elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk alebo poštou na adresu Oddelenie tečúcich vôd a výroby, Richard Štencl, SRZ — Rada, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina.

Prílohy

DOTAZNÍK PRE ČLENA SRZ (2020) Socioekonomická štúdia členov SRZ

0

Vážení respondenti, predkladáme Vám krátky elektronický dotazník, ktorý bude slúžiť na zbieranie údajov pre vypracovanie socioekonomickej štúdie členov SRZ so zameraním na športový rybolov a spotrebu rýb na Slovensku. Zozbierané údaje budú zároveň slúžiť ako zdroj informácií pre vypracovanie diplomovej práce s názvom „Socioekonomická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumu“.

Volám sa Dávid Kušnerik, pochádzam z okresu Turčianske Teplice a študujem na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vedúci mojej diplomovej práce je Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a odborný konzultant Ing. Tibor Krajč, PhD. Výsledky tohto prieskumu budú spracované a  interpretované v mojej diplomovej práci. Prosím Vás o pravdivé zodpovedanie nasledovných otázok, pokiaľ možno v termíne do 29.2.2020.

DOTAZNÍK

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a vyhlášky

0

Do pozornosti dávame e-mail od RADY SRZ, v ktorom nám zaslali komentár MŽP SR k niektorým sporným ustanoveniam nášho zákona a vyhlášky.

Celý text s prílohou:

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, 

dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a  jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne od členov SRZ, ale aj od vás otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. 

Na MŽP SR sme sa obrátili troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré vám zasielame v prílohe.

 Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“, ktorý vám zasielame v prílohe. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/). 

Odporúčame Vám, aby ste predmetné žiadosti a samotný komentár MŽP SR zverejnili aj na svojich webových stránkach a informovali tak širokú rybársku verejnosť.

MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých členov SRZ.

Tento disciplinárny poriadok s účinnosťou od 1. januára 2020 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 Stanov SRZ.

Disciplinárny poriadok SRZ – 1.1.2020

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

0

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu:

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ

0

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 23. novembra 2019 sa konal v Žiline XIII. Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu s hlavnými bodmi rokovania:

 1. Odvolanie tajomníka SRZ
 2. Novela Stanov SRZ
 3. Voľba tajomníka SRZ

Prítomných bolo 243 z pozvaných 244 delegátov OZ SRZ.

Ing. Ľuboš Javor bol odvolaný z funkcie tajomníka, keď za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov Snemu. Hlavným dôvodom jeho odvolania bolo podpísanie nevýhodnej zmluvy o predaji výrobného strediska SRZ v Považskej Bystrici.

O post nového tajomníka SRZ sa uchádzalo päť kandidátov:

 • Ing. Peter Beleš, PhD. (MO SRZ Čadca),
 • Ing. Róbert Kadnár (MO SRZ Záhorie),
 • Ing. Pavol Korčok (MsO SRZ Martin),
 • Ing. Ján Kohút (MO SRZ Turčianske Teplice),
 • Ing. Juraj Staško (MsO SRZ Žilina), ktorý sa ešte pred samotnou voľbou kandidatúry vzdal.

Na základe výsledkov volieb sa novým tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu stal 55-ročný Ing. Ján Kohút, ktorý uspel už v prvom kole voľby, keď v konkurencii ďalších troch protikandidátov získal nadpolovičnú väčšinu – 128 z 232 platných hlasovacích lístkov.

Zápisnica zo XIII. Snemu na stiahnutie

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2020

0

Vážení Rybári,

Výbor SRZ –  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov rýb bude v roku 2020 vydávať prostredníctvom poverených osôb až po PRIPÍSANÍ platby na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. To znamená, že povolenia na lov rýb sa budú vydávať v úradných hodinách, ale najskôr 4 pracovné dni po realizácii platby (na základe online výpisu Banky, respektíve na základe doručeného súpisu prijatých poštových poukazov z centrály Slovenskej Pošty)

Podmienky vydania dokladov k lovu rýb v roku 2020:

 • Člen odovzdal riadne vyplnený sumár o úlovkoch za rok 2019, najneskôr do 15.1. 2020
 • Člen s povinnosťou brigád túto riadne odrobil (stanovený počet hodín), respektíve uhradil dobrovoľný príspevok na zarybnenie v hodnote min . 10 EUR za každú neodpracovanú hodinu
 • Člen je povinný sa preukázať platným rybárskym lístkom
 • Každý člen je povinný uhradiť členský poplatok najneskôr do 31.3.2020, po tomto termíne v zmysle stanov členstvo zaniká a v prípade záujmu o povolenie musí uhradiť zápisné v stanovenej výške
 • Každý člen starší ako 18 rokov je povinný súčasne s členským uhradiť aj mimoriadnu známku v hodnote 2 EUR.

Možnosti úhrady:

 1. Tak ako doteraz, šekovou poukážkou na pošte – vyzdvihni si poukážku počas úradných hodín v kancelárii príslušnej ObO SRZ. Zaplať po jej vyplnení na pošte a ďalší týždeň v úradných hodinách si môžeš vyzdvihnúť doklady k rybolovu. POZOR!!! Nutné platiť na pošte tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!
 2. Bezhotovostným prevodom na účet SRZ – MsO Dubnica nad Váhom. Detaily účtu sú uvedené nižšie. V prípade, že si zvolíte túto formu platby je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

POZOR!!! Nutné vykonať prevod tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900

Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)

Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
                                                  (napr.  1111200010)

Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr. 309 EUR)

Informácia pre príjemcu: Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády+Mimoriadna)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 ČZ Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 38
2 mládež od 15 do 17 r. 17
3 deti 6-14 rokov 1
2 KPM Kaprová povolenka miestna 0 Neplatí 0
1 KPM dospelý člen 46
2 KPM deti od 6 do 14 r. 14
3 KPZ Kaprová povolenka zväzová 0 Neplatí 0
1 KPZ dospelý člen 40
2 KPZ deti od 6 do 14 r. 10
LPZ Lipňová povolenka zväzová 3 LPZ dospelý člen 40
4 PP Pstruhová povolenka 0 Neplatí 0
1 PPM dospelý člen 33
5 Dobrovoľný príspevok na zarybnenie – Brigády 0 brigáda odpracovaná, resp. namá povinnosť odprac. 0
1 neodpracované brigády K 100
2 neodpracované brigády K+P 150
3 čiastočne odprac brigády 50
4 Rôzne á 10 EUR/h Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vč.školenia 100
2 zápisné mládež od 15 do 17 r. 10
3 zápisné deti od 6 do 14 r. 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Fond zarybnenia 0 Neplatí 0
1 Ľubovoľný príspevok Suma
8 Oneskorené odovzdanie dokladov 0 Neplatí – Záznam odovzdaný do 15.1.2020 0
1 Záznam o úlovkoch dospelý člen 100
2 Záznam o úlovkoch deti 10
9 Mimoriadna známka 0 Neplatí 0
1 členovia nad 18 rokov 2
10 Nový členský preukaz 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 0,5
2 mládež 0,1

 

Príklady najčastejších poplatkov:

Dospelý rybár:

Členské + mimoriadna známka:

40 EUR

Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Mimoriadna známka:

86 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Mimoriadna známka:

126 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové + Mimoriadna známka:

119 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové + Mimoriadna známka:

159 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

 

Lipňové zväzové: POZOR!!! PLATÍ SA SAMOSTATNOU PLATBOU!!!

40 EUR

Špecifický symbol:

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Mládežník 15 – 17 rokov:

Členské:

17 EUR

Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:

63 EUR

Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:

103 EUR

Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Deti 6-14 rokov:

 

Členské + Kaprové miestne:

15 EUR

Špecifický symbol:

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:

25 EUR

Špecifický symbol:

3 2 2 0 0 0 0 0 0 0

ObO č.3 Ilava – informácia o vydávaní dokladov pre rok 2020

0

Rok 2020
Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb:

Ilava:
miesto: vstupná hala domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK)
termíny:   27.12.2019 ( piatok)   od 15 00 hod  v  budove požiarnej zbrojnice oproti DK. V roku 2020 v dole uvedených termínoch vždy od 15 00 hod do 17 00 hod.
(streda 8.1, streda 22.1, streda 5.2, streda 4.3, streda 8.4.)

Ladce:
miesto: dom kultúry (DK)  v Ladcoch    ( vchod pre javisko z pravej strany DK.)
V roku 2020 v dole uvedených termínoch vždy od 15 00 do 17 00 hod.
(štvrtok 2.1., streda 15.1., streda 29.1., streda 19.2., streda 18.3.)

Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch správne vyplnený odovzdať do 15.1.2020  v zmysle zákona o rybárstve!