Úvod Blog Strana 3

Detské preteky ObO č.1 Dubnica n.V. termín

Obvodná organizácia č.1 Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom, si Vás dovoľuje pozvať na preteky v love rýb udicou. Preteky sa budú konať:

01. septembra 2020 od 08:00 hod na VN Prejta – horná (3-5610-1-1)

Preteky sú vyhradené pre deti Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom

Otrava na Kolačínskom potoku

0

Dňa 7.8.2020 bola hlásená otrava na Kolačínskom potoku. Postihnutý úsek je v dolnej časti Kolačína od križovatky na Priles po tretiu chalupu od spodnej časti na ľavom brehu. Na úseku cca 70 m pozberaných 51 ks Pstruha potočného, 4 ks 25-30 cm ostatne 5-18 cm. Pod aj nad úsekom boli zaznamenané živé normálne sa správajúce Pstruhy a 2 hejná Hrúza obyčajného.

Školenie nových členov – náhradný termín

0

Oznamujeme všetkým záujemcom o vstup do MsO SRZ Dubnica nad Váhom, že posledný  termín školenia je stanovený na 23.06.2020 o 16:00 hod v kancelárii MsO na Partizánskej 151/3 v Dubnici nad Váhom.

Jesenné brigády ObO č.3 Ilava

Termíny brigád SRZ ObO č.3 – Ilava

3.10.2020, 10.10.2020 Kaprové vody začiatok 8 00 hod

Vedúci brigád : Kvasnica Martin

Dozor pri brigáde:

VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František

Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter
Novotný Jozef

Zavažie: Novosad Ladislav

Potrebné pracovné náradie so sebou !

Brigádu je možno odpracovať i mimo hore uvedených termínov iba po dohode s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde. Inak brigáda nebude uznaná!

Výbor ObO č.3

Rybníky Vystrkov – zaslanie cenovej ponuky

0

Organizácia Slovenského rybárskeho zväzu – SRZ MsO Dubnica nad Váhom, ako vlastník sústavy 3 rybníkov Prejta Vystrkov plánuje vykonať opravu havarijného stavu ich hrádzí v rozsahu popísanom v priloženom súbore 2019-05 – Rybníky Prejta – Oprava tesnenia hrádze (zadanie) Rybníky sa nachádzajú v katastri mesta Dubnica nad Váhom, časť Prejta – Vystrkov. K rybníkom vedie asfaltová cesta.

V prípade, že máte záujem o realizáciu uvedeného diela, prosím zašlite najneskôr v termíne do 21.6.2020 Vašu cenovú ponuku na realizáciu uvedeného diela v rozsahu podľa priloženého súboru 2019-05- Rybníky Prejta – oprava tesnenia hrádze.xlsx. Ponuku posielajte podpísanú a opečiatkovanú v zapečatenej obálke, formou doporučeného listu, na adresu:

SRZ MsO Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom

Obálku označte ako „ponuka“. Ako prílohu ponuky požadujeme priložiť výpis z Obchodného registra, kópiu oprávnenia na realizáciu vodohospodárskych stavieb a zoznam referencií o Vašej činnosti.

Vyhodnotenie ponúk a výber dodávateľa bude ukončený 23.6.2020. Realizácia diela je predpokladaná v 3 etapách, po jednotlivých rybníkoch, na základe uzatvorenia zmluvy pre každú etapu samostatne. Predbežne – 1. etapa v roku 2020 a v závislosti od samotnej ceny a dostupnosti finančných zdrojov – 2. a 3. etapa v rokoch 2021 a 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na emaily srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk.

Dátum zverejnenia: 31.05 2020

Školenie nových členov – nový termín

0

Oznamujeme všetkým záujemcom o vstup do MsO SRZ Dubnica nad Váhom, že nový termín školenia je stanovený na 28.05.2020 o 16:00 hod v kancelárii MsO.

Obnovenie brigádnickej činnosti

Vážení členovia MsO SRZ Dubnica nad Váhom,
dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých  v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí, okrem hromadných podujatí súťažnej športovej povahy.

Na základe tohto opatrenia sa opätovne spúšťa brigádnická činnosť v našej organizácii, za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení. (max. 100 ľudí, prekrytie horných dýchacích ciest)

Pôvodný harmonogram brigádnickej činnosti ostáva v platnosti a bude doplnený o ďalšie termíny tak, aby bola umožnené odpracovanie brigádnickej povinnosti všetkým naším členom.

 

Ukončenie krúžku mladého rybára SRZ ObO č.3 Ilava 2020

Ukončenie krúžku mladého rybára SRZ ObO č.3 Ilava sa bude konať 31.05.2020 na revíri 3-5880-1-1 VN Tunežice praktickým školením so začiatkom o 08:00 hod.

Cieľom školenia je overenie teórie praktickým lovom rýb udicou.
Miesto praktického školenia: revír 3-5880-1-1 Vodná nádrž Tunežice.
Dátum školenia: 31.5.2020 od 8 00hod.

Praktické školenie mladých rybárov sa bude konať za nasledovných bezpečnostných opatrení:

Mladý rybár bude sprevádzaný iba jedným rodičom (resp. rodinným príslušníkom nad 18 rokov). Obaja musia mať povinne ochranné rúška.

Pri vstupe k vodnej nádrži ich oboch niektorý z inštruktorov školenia (inštruktori školenia = členovia výboru ObO č.3. Ilava + členovia rybárskej stráže z ObO č.3) dovedie k lovnému miestu. Lovné miesta sú vzdialené medzi sebou navzájom min. 5m.

Pri obsadení lovného miesta bude inštruktorom školenia mladý rybár oboznámený s podmienkami lovu. (Počas lovu bude priebežne sledovaný inštruktorom – ide o samostatnú manipuláciu udicou bez zásahu rodiča).

Mladý rybár nesmie počas lovu meniť pridelené lovné miesto!

Loví sa od 8 hod, do 11 hod. Lov je povolený na plávanú, resp .položenú. Púšťajú sa všetky ulovené ryby okrem pstruha dúhového, ktorého max. počet 4 si môže privlastniť.

Počas lovu obdrží mladý rybár doklady pre lov rýb.

Rybár, ktorý uloví pstruhy dúhové (max. 4 ) a tie si privlastní, môže opustiť priestor vodnej nádrže skôr, nemusí čakať do konca lovu (11-tej hodiny).

Lov končí o 11-tej hodine, účastníci školenia postupne s náležitým odstupom opúšťajú priestor vodnej nádrže.

Výbor ObO č.3

 

Upozornenie k lovu Kapra

0

Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica nad Váhom, že výnimke na skorší lov kapra udelenej podľa § 39 písm. r) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve skončila platnosť.

Lov kapra na našich revíroch je povolený na vodných plochách, ktoré sú zaradené medzi ostatné vodné plochy.

Na revíroch, ktoré podľa zákona č. 216/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nespadajú medzi ostatné vodné plochy je lov povolený podľa § 13 ods. 3 od 01.06 príslušného roka.

Informácia o platení členského a vydávaní povolení na rybolov pre rok 2020

0

Zaplatenie členského do 31.03:

Na základe súčasnej situácie s vírusovým ochorením COVID-19 Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom podľa (§ 10 ods. 1 písm c)) Stanov SRZ odsúhlasil z preukázateľne závažných dôvodov predĺženie lehoty na zaplatenie členského do 31. mája 2020.

Vydávanie povolení na rybolov:

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom svojím hlasovaním potvrdil zrušenie stránkových dní kancelárií jednotlivých ObO a MsO do odvolania a výdaj dokladov riešiť individuálnou dohodou s vydávajúcimi jednotlivých ObO.

Pre vyzdvihnutie povolnenia na rybolov kontaktuje vydávajúcich jednotlivých ObO:
pre ObO č. 1 Dubnica nad Váhom p. Tramita 0915 766 189
pre ObO č. 2 Nová Dubnica p. Čupalka 0904 486 995
pre ObO č. 3 Ilava Ing. Šedík 0949 827 267

Dubnica nad Váhom
light snow
1.9 ° C
2.8 °
-0.6 °
77 %
1.8kmh
100 %
Ut
4 °
St
5 °
Št
5 °
Pi
6 °
So
9 °