SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
Mestská organizácia Dubnica nad Váhom:

Domáci rybársky poriadok je platný pre revíry SRZ MsO Dubnica nad Váhom od 01.01 2023

Vážený športový rybár, rybárka !
Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom vydáva tento domáci rybársky poriadok s platnosťou od 01. januára 2023, ako základné zásady, ktoré musí dodržiavať každý rybár loviaci v revíroch SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

1. Úvod
Pri love rýb musí každý člen SRZ dodržiavať a riadiť sa zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinného od 01. januára 2019 a jeho vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 z. z..

2. Všeobecná časť

A) Denný čas lovu rýb na:

a) Pstruhových vodách
apríl a september od 6:00 do 20:00 hod
máj a august od 5:00 do 21:00 hod
jún a júl od 4:00 do 22:00 hod
november a december od 7:00 do 19:00 hod

b) Kaprových vodách
január až apríl, november a december od 6:00 do 21:00 hod
máj od 4:00 do 24:00 hod
jún až október od 0:00 do 24:00 hod

B) Množstvo úlovkov a ich evidencia

a) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne a bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom sa bude lov vykonávať.

b) Loviaci si môže v jednom dni, aj keď loví na viacerých revíroch, privlastniť najviac:
1) jeden kus jesetera malého, alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,

2) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3.

c) Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 1 v rámci povolenia sa denný lov rýb skončí.

d) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 1 presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.

e) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

f) Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku pri nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.

g) Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 1 zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods.1 písm. h) zákona.

h) Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu.

ch) Privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 12 ods. 3 nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.

i) Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3 zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby, množstvo a ich celkovú hmotnosť.

j) Ostatné vekové kategórie loviacich (deti a mládež), ich práva a povinnosti sú popísané vo „vyhláške“.

k) Správanie sa pri love:
Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu, alebo po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody, ani nechať na mieste lovu.

l) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

l) Povinná výbava loviaceho:
Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.

m) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15 .januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Upozornenie:
Na základe upozornenia SVP š.p. Banská Štiavnica, Správa povodia stredného Váhu Nimnica na nepovolené parkovanie motorových vozidiel na pozemkoch v správe štátneho podniku, upozorňujeme členov, že jazdiť a parkovať na korune i svahoch hydroenergetického kanála, ako i na komunikáciách vedúcich v súbehu s hrádzami je ZAKÁZANÉ!
Porušenie tohto zákazu bude riešené privolaním polície, ktorá bude priestupky riešiť v zmysle platných zákonov.

3.Zoznam revírov:

Podľa charakteru toku, jeho zonácie, kvality vody a druhového zastúpenia rýb sa vody členia na vody lososové a vody kaprové. Vody lososové sa členia ďalej na vody pstruhové a vody lipňové. Na každý druh vody musí mať loviaci povolenie na lov. V našej MsO sa nachádzajú vody kaprové a vody pstruhové.

A/ Pstruhové vody – lovné

V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla. Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha jazerného alebo lipňa tymiánového. V prípade záujmu o ďalší lov je nutné zakúpiť si novú povolenku!
Z dôvodu neresu rýb na potokoch v jesennom období dôrazne žiadame členov SRZ, aby nevstupovali v dobe medzidruhového hájenia a zákazu lovu rýb na pstruhových vodách do našich potokov a nenarušovali tým priebeh neresu.

Bolešovský potok č. r. 3-0240-4-1
Bolešovský potok od obce Bolešov po pramene mimo VN Bolešov. Na časti toku platí 2. a 5. stupeň ochrany.

Borčický potok č. r. 3-0250-4-1
Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.

Dubnický potok č. r. 3-0750-4-1
Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene.

Iliavka č. r. 3-1240-4-1
Potok Iliavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.

Kolačínsky potok č. r. 3-1600-4-1
Kolačínsky potok od ústia do mokrade pri obci Trenčianska Teplá po pramene.

Kopecký potok č. r. 3-1650-4-1
Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene. Na časti toku platí 2. stupeň ochrany.

Krivoklátsky potok č.1 č. r. 3-1750-4-1
Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát. Na časti toku platí 2. a 4. stupeň ochrany.

Podhorský potok č. r. 3-2880-4-1
Podhorský potok od ústia do štrkoviska Kameničany po pramene. Na časti toku platí 2. stupeň ochrany.

Podhradský potok č. r. 3-2890-4-1
Podhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri meste Ilava po pramene. Na časti toku platí 2. a 5. stupeň ochrany.

Porubský potok č. r. 3-2930-4-1
Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene. Na časti toku platí 2. a 5. stupeň ochrany.

Prejtiansky potok č.2 č. r. 3-2990-4-1
Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta –Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta-dolná.

Pruščanský potok č.r. 3-3030-4-1
Pruščanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene. Na časti toku platí 2. stupeň ochrany.

Rybník Prejta-Vystrkov č.1,2,3 č.r.3-3490-4-1
Vodná plocha rybníkov (2,7 ha) nad obcou Prejta – Vystrkov. Na základe § 16 písm. f) zákona č. 216/2018 z. z. platí zákaz lovu rýb za pomoci sbiorlína, bubliny, bavorského drievka a ich napodobenín s rovnakou funkciou a na základe § 16 písm. h) zákona č. 216/2018 z. z. je akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb zakázané.

Tovarský potok č.r. 3-4380-4-1
Tovarský potok od ústia do Kalná-OR Dúlov po pramene, vrátane prítokov okrem Dúbravského a Strošovského potoka. Na časti toku platí 2. a 4. stupeň ochrany.

VN Bolešov – Gilianka č.r. 3-4930-4-1
Vodná plocha nádrže nad obcou Bolešov – plocha 1,5 ha. Na základe § 16 písm. h) zákona č. 216/2018 z. z. je akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb zakázané.

B/ Pstruhové vody – chovné (Všeobecný zákaz lovu rýb celoročne.)

Dúbravský potok č.r. 3-0770-4-2
Dúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene. Na časti toku platí 2. stupeň ochrany.

Košecký potok č.r. 3-1700-4-2
Košecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene. Na časti toku platí 2 stupeň ochrany.

Krivoklátsky potok č.2 č.r. 3-1760-4-2
Krivoklátsky potok od skalnej steny nad obcou Krivoklát po pramene. Na časti toku platí 2 a 4 stupeň ochrany.

Lieskovský potok č.r. 3-1940-4-2
Lieskovský potok od ústia do Dubnického potoka po pramene .

Lúčkovský potok č.r. 3-2080-4-2
Lúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene.

Prejtiansky potok č.r. 3-2980-4-2
Prejtiansky potok od ústia do Rybníky Prejta -Vystrkov č. 1 po pramene.

Suchlica č.r. 3-3950-4-2
Potok Suchlica od ústia do štrkoviska Horovce po pramene. Na časti toku platí 2. stupeň ochrany.

C/Kaprové vody – lovné

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých druhov rýb od 15. marca do 31.mája. Zákaz lovu rýb od 15. marca do 31.mája sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien a odstavených ramien, ako i kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami. Maximálny počet privlastnených rýb (kapor, šťuka, zubáč, sumec, lieň, pstruha potočného, pstruha dúhového, pstruha jazerného ) na jednu celoročnú povolenku je 40 ks. V prípade záujmu o ďalší lov je nutné zakúpiť si novú povolenku!

Nosický kanál č. 9 (Kočkovský) č.r. 3-2530-1-1
Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová-Dubnica n/V po hydrocentrálu v Ladcoch. Lov podľa zákona. Revír je vodným tokom, lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany rýb, vrátane kapra. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

OR Ladce č.r. 3-2640-1-1
Vodná plocha odstavného ramena Nosického kanála pri obci Ladce. Plocha 3 ha. Revír je odstavným ramenom, platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

OR Kalná-Dulovské č. 1 a 2 č.r. 3-2630-1-1
Vodná plocha odstavných ramien Váhu pri obci Dulov – plocha 1,75 ha. Revír je odstavným ramenom, platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

OR Štrková-Dulovské č. 1 a 2 č.r. 3-2700-1-1
Vodná plocha odstavných ramien Váhu pri obci Dulov. – plocha 3,5 ha. Revír je odstavným ramenom, platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

Štrkovisko Dubnička č.r. 3-4100-1-1
Vodná plocha štrkoviska (35 ha) pri meste Dubnica nad Váhom. V časti nádrže od „Capovej záhrady“ po lesík je CHRO – zimovisko rýb (vyznačené tabuľami), kde platí zákaz lovu rýb od 31. 10 do 15. 3. UPOZORNENIE: V systéme NATURA 2000 bolo štrkovisko zaradené do zoznamu území európskeho významu. Obmedzenie výkonu rybárskeho práva vyplýva zo z. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 435/2009, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko. Z tohto dôvodu platí všeobecný zákaz lovu rýb v čase od 15. 3. do 30. 6. Vstup na ostrovy a lov z ostrovov je zakázaný. Platí tu zväzové kaprové povolenie. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Zavedená najväčšia lovná miera pre Kapra rybničného 70 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

Štrkovisko Horovce – Pod Drôtami č.r. 3-4130-1-1
Vodná plocha štrkoviska pri obci Horovce- plocha 3 ha. Revír patrí medzi ostatné vodné plochy, lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany rýb. Na Kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

Štrkovisko Ilava č.r. 3-3401-1-1
Vodná plocha štrkoviska pri meste Ilava plocha 11,2 ha. Revír patrí medzi ostatné vodné plochy, lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany rýb. Na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

Váh č. 9 č.r. 3-4570-1-1
Čiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová – Dubnica po hydrocentrálu v Ladcoch. Revír je vodným tokom, lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany rýb, vrátane kapra. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

VN Prejta – dolná č.r. 3–5600–1–1
Vodná plocha nádrže pri obci Prejta – plocha 18 ha. Revír je vodnou nádržou, platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála je CHRO – zimovisko rýb vyznačené tabuľami. Zákaz lovu rýb od 31.10 do 15.3. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku. Zákaz vjazdu dvojstopovým vozidlom na pozemky Poľnohospodárskeho družstva Dubnica n/V. Zákaz lovu rýb z mosta! Na základe §15 odseku. 1 písm. e) zákona 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, je lov z hrádze zakázaný! Zakazuje sa parkovanie pred účelovými zariadeniami, poškodzovanie vysiateho porastu a vytváranie nových ciest cez poľnohospodárske pozemky.

VN Prejta-horná č.r. 3-5610-1-1
Vodná plocha nádrže pri obci Prejta – plocha 8,5 ha. Revír je vodnou nádržou, platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. Zákaz lovu rýb z mosta! Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

VN Slávnica č. 1, 2 č.r. 3-5770-1-1
Vodná plocha nádrží pri obci Slávnica plocha 1,5 ha. Revír je vodnou nádržou, platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Zavedená najväčšia lovná miera u Kapra rybničného 65 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

VN Tunežice č.r 3-5880-1-1
Vodná plocha nádrže pri obci Tunežice – plocha 1 ha. Revír je vodnou nádržou, platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. Zvýšená minimálna lovná miera Kapra rybničného na 45 cm a Zubáča veľkoústeho na 60 cm. Povinnosť používať rybársku podložku.

D/ Kaprové vody – chovné (Všeobecný zákaz lovu rýb celoročne.)

Rybník Ilava – Pivovar č.r. 3-3400-1-2
Vodná plocha rybníka pri meste Ilava. Rozloha 0,2 ha. Revír je vodnou nádržou.

4. Značenie rybárskeho revíru
Príklad:
VN Prejta – dolná
Revírne číslo 3-5600-1-1
3 – stredoslovenská oblasť
5600 – číslo revíru
1 – charakter revíru (kaprový)
1 – účel revíru (lovný)

Upozornenie!
Do záznamu o úlovkoch je potrebné písať prvých šesť čísel. Príklad 3-5600-1.

Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívacie práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk a na nich parkovať.

Na základe § 15 ods. 1 písmena h) zákona 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinného od 01. januára 2019, sa miesta na lov nesmie žiadnym spôsobom vyhradzovať!

5. Záver

Rybársky poriadok pre revíry SRZ MsO Dubnica nad Váhom bol vypracovaný za účelom dôsledného oboznámenia členov s podmienkami rybolovu v jednotlivých revíroch.
Každý, kto je oprávnený loviť vo vodách SRZ MsO Dubnica nad Váhom je povinný oboznámiť sa s týmto rybárskym poriadkom. Nedodržiavanie, ako aj vedomé porušovanie tohto poriadku, ako i porušovanie poriadku RADY SRZ, bude posudzované podľa miery zavinenia disciplinárnym orgánom.
Tento rybársky poriadok vypracoval rybársky hospodár MsO a schválil výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 08.11.2022 a platí až do vydania nového rybárskeho poriadku aj s jeho dodatkami ktoré sa môžu vydať počas doby jeho platnosti.

Každý loviaci na rybárskych revíroch v obhospodarovaní SRZ MsO Dubnica nad Váhom je povinný naštudovať znenie zákonu o rybárstve č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinného od 01. januára 2019 a jeho vykonávacou vyhláškou č.381/2018 z. z. a riadiť sa v nich uvedenými ustanoveniami, aj keď ich tento poriadok neobsahuje!

Výbor MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Hosťovacie povolenky zakúpite:

p. Tramita Štefan 0915 766 189
p. Čupalka Vladimír 0904 486 995

Tu nájdete verziu pre tlač: 2023_DRP_tlač