Súťaž o ulovenie najväčšieho sumca, podmienky súťaže:

druh lovenej ryby: Sumec veľký
hodnotí sa: najväčšia ulovená a prihlásená ryba

Podmienky:
– úlovok sumca musí byť privlastnený a riadne zapísaný v povolení na rybolov,
– úlovok musí byť ulovený iba na revíry, stojatej vode SRZ MsO Dubnica nad Váhom, (Úlovok nesmie byť ulovený na tečúcej vode ani na odstavnom ramene)
– v deň ulovenia, ani v dni pred tým loviaci nesmie mať zapísaný revír, tečúcu vodu,
– úlovok musí byť s minimálne troma svedkami z radu rybárov, prípadne nahlásený a overený niektorým členom Výboru Obvodnej organizácie,
– s úlovkom bude urobená fotodokumentácia s predmetom, tak aby sa dala porovnať dĺžka ryby a orientačným bodom tak, aby sa dal jednoznačne identifikovať revír,
– súťaž prebieha vždy od 01.01 do 31.12 príslušného roku a vyhodnotená bude na členskej schôdzi.
– k úlovku je treba pripojiť údaje: meno lovca, mená svedkov, celková dĺžka tela, celková váha, dátum ulovenia, názov a číslo revíru, spôsob ulovenia prípadne nástraha.

V prípade záujmu fotografie so všetkými údajmi poslať e-mailom na srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk, alebo v tlačenej podobe doručiť do kancelárie SRZ MsO Dubnica nad Váhom.


Súťaž o najväčší úlovok v našej organizácii:

Pravidlá:
– súťaže sa môžu zúčastniť všetci dospelí členovia SRZ MsO Dubnica nad Váhom so zaplateným členským príspevkom a platným rybárskym povolením na rybolov.
– úlovok a spôsob lovu musia spĺňať všetky podmienky (miera, doba hájenia, čas lovu…) podľa zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 381/2018 Z. z. a miestneho rybárskeho poriadku.
– ryba musí byť ulovená na revíroch MsO SRZ Dubnica nad Váhom.
– súťaž trvá od 1. 1. do 31. 12. príslušného roku.
– vyhodnotenie bude na členskej schôdzi v nasledujúcom roku.
– prihlásením úlovku do súťaže, účastník súhlasí so zverejnením na stránkach SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Kategórie:
– úlovok na vodách lososovitých
– úlovok na vodách kaprových

Zdokumentovanie úlovku:
– fotografia ulovenej ryby so šťastným lovcom tak, aby bolo vidno meradlo dĺžky (napr. meter, pásmo) na fotografii je potrebné uviesť:
– druh ryby
– dĺžku úlovku
– hmotnosť úlovku
– číslo a názov revíru
– dátum, hodina ulovenia ryby
– použitá nástraha
– mená minimálne dvoch svedkov (musia byť aktívny rybári)
– meno, priezvisko, adresa lovca

– Vyfotografovaný úlovok musí spĺňať etické a estetické pravidlá (napr. bez krvy, bez známok týrania a pod.)
– Pre nedodržanie čo i len jedného pravidla súťaže (bod1), alebo zdokumentovania úlovku (bod2), bude úlovok so súťaže vyradený! Lovec môže stručne opísať priebeh lovu, zdolávanie ryby, ale stále platí, že musí dodržať horeuvedené podmienky.

Zberné miesta pre podanie prihlášok do súťaže:

– dokumentovaný úlovok možno podať elektronicky a to zaslaním na adresu srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk, s uvedenými náležitosťami bodu 3.
– dokumentovaný úlovok možno poslať v papierovej forme, zalepený v poštovej obálke a to zaslaním na: MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom.
– dokumentovaný úlovok možno osobne priniesť v úradných hodinách do kancelárie MsO SRZ Dubnica nad Váhom na adresu: Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Hodnotenie úlovku:
– hodnotí sa dĺžka ryby 1cm = 1 bod.
– v prípade zhody viacerých podaných úlovkov rozhoduje hmotnosť úlovku 1g = 1bod.
– v prípade ďalšej zhody rozhoduje dátum doručenia úlovku.


Súťaž o najväčší úlovok detí a mládeže do 15 rokov v našej organizácii:

Pravidlá:
– súťaže sa môžuzúčastniť všetky deti a mládež do 15 rokov SRZ MsO Dubnica nad Váhom so zaplateným členským príspevkom a platným rybárskym povolením na rybolov.
– úlovok a spôsob lovu musia spĺňať všetky podmienky (miera, doba hájenia, čas lovu…) podľa zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 381/2018 Z. z. a miestneho rybárskeho poriadku.
– ryba musí byť ulovená na revíroch MsO SRZ Dubnica nad Váhom.
– súťaž trvá od 1. 1. do 31. 12. príslušného roku.
– vyhodnotenie bude na členskej schôdzi v nasledujúcom roku.
– prihlásením úlovku do súťaže, účastník súhlasí so zverejnením na stránkach SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Kategórie:
– úlovok na vodách lososovitých
– úlovok na vodách kaprových

Zdokumentovanie úlovku:
– fotografia ulovenej ryby so šťastným lovcom tak, aby bolo vidno meradlo dĺžky (napr. meter, pásmo) na fotografii je potrebné uviesť:
– druh ryby
– dĺžku úlovku
– hmotnosť úlovku
– číslo a názov revíru
– dátum, hodina ulovenia ryby
– použitá nástraha
– mená minimálne dvoch svedkov (musia byť aktívny rybári)
– meno, priezvisko, adresa lovca

– Vyfotografovaný úlovok musí spĺňať etické a estetické pravidlá (napr. bez krvy, bez známok týrania a pod.)
– Pre nedodržanie čo i len jedného pravidla súťaže (bod1), alebo zdokumentovania úlovku (bod2), bude úlovok so súťaže vyradený! Lovec môže stručne opísať priebeh lovu, zdolávanie ryby, ale stále platí, že musí dodržať horeuvedené podmienky.

Zberné miesta pre podanie prihlášok do súťaže:

– dokumentovaný úlovok možno podať elektronicky a to zaslaním na adresu srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk, s uvedenými náležitosťami bodu 3.
– dokumentovaný úlovok možno poslať v papierovej forme, zalepený v poštovej obálke a to zaslaním na: MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom.
– dokumentovaný úlovok možno osobne priniesť v úradných hodinách do kancelárie MsO SRZ Dubnica nad Váhom na adresu: Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Hodnotenie úlovku:
– hodnotí sa dĺžka ryby 1cm = 1 bod.
– v prípade zhody viacerých podaných úlovkov rozhoduje hmotnosť úlovku 1g = 1bod.
– v prípade ďalšej zhody rozhoduje dátum doručenia úlovku.