Úvod Blog Strana 2

Tlačivo na 2% z dane 2022.

0

Aj tento rok by sme Vás radi požiadali o podporu formou darovania Vašich 2% z už zaplatených daní.
Takto vyzbierané finančné prostriedky sú použité na prácu s deťmi v našej organizácii.
Za darovanie Vám ďakujeme.

Obe strany tlačia nájdete na stiahnutie tu:

  1. strana 2022_vyhlásenie_2%
  2. strana Potvrdenie-o-zaplatení-dane

Členská schôdza – Mestská konferencia 2022

0

POZVÁNKA

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu spojenú s mestskou konferenciou, ktorá sa podľa § 14 ods. 2  Stanov SRZ uskutoční:

dňa 10.04 2022 so začiatok o 08:30 hod,
 v kinosále Mestského domu kultúry,
ul. Bratislavská č. 435, Dubnica nad Váhom
.

Program členskej schôdze/ mestskej konferencie bude nasledovný:
1) Otvorenie.
2) Voľba predsedníctva.
3) Voľba Mandátovej, Volebnej a Návrhovej komisie.
4) Správa Mandátovej komisie.
5) Vyhodnotenie „Uznesenia“, prijatého Mestskou konferenciou SRZ MsO Dubnica nad Váhom dňa 19.09.2021.
6) Správa o činnosti SRZ MsO a Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
7) Správa o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
8) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
9) Vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh za rok 2021“ a „Plán hlavných úloh na rok 2022“.
10) Plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
11) Správa hlavného hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
12) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
13) Správa predsedu kontrolnej komisie za rok 2021.
14) Voľby členov Výborov Obvodných organizácií.
Prestávka
15) Voľba dvoch delegátov a dvoch náhradníkov na riadny Snem SRZ.
16) Udelenie vyznamenania.
17) Diskusia.
18) Návrh na uznesenie a schválenie UZNESENIA.
19) Ukončenie.

V súlade s článkom IV. Ods. 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ č. 949/68/21-Sekr. SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejňuje oznam o možnosti podať návrh na kandidatúru, ktorý si môžete stiahnúť tu: návrh kandidáta a zaslať (poštou alebo elektronicky) najneskôr do termínu: 31.03.2022.

Brigádnická činnosť 2022

Upozorňujeme členov ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, že v roku 2022 sú plánované tieto brigádnické akcie. Uskutočnenie sa bude riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Pstruhové vody:
Dátum                 čas      akcia revír / miesto zrazu
05.03 – 06.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
12.03 – 13.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
19.03 – 20.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
26.03 – 27.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
02.04 – 03.04    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov

Kaprové vody:
Dátum                 čas      akcia revír miesto zrazu
19.03 – 20.03    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
26.03 – 27.03    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
02.04 – 03.04    8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón
09.04                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón
23.04 – 24.04    8.00    vysekávanie Prejta – dolná deliaci most
30.04                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
07.05 – 08.05    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
14.05 – 15.05    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
21.05                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
28.05                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
01.10 – 02.10    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
08.10 – 09.10    8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón
15.10 – 16.10    8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón

Na brigádu si treba doniesť pracovné náradie (motyka, sekera, pilka, píla, krovinorez), mať so sebou pracovnú obuv – gumáky. V opačnom prípade nebude brigáda uznaná. Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov. Plánovanú účasť na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárií MsO Partizánska 151/3 vo štvrtok od 16 do 18.00 hodiny.
Držiteľ dodatkovej pstruhovej alebo lipňovej povolenky je povinný odpracovať ďalších 5 hodín na pstruhových revíroch. Prípadné zmeny, mimoriadne brigády budú na výveskách SRZ alebo internetovej stránke www.srzmsodubnica.sk, alebo srzobodubnica.wbl.sk.

 

 

Upozorňujeme členov ObO č. 2 Nová Dubnica, že v prvom polroku 2022 sú plánované tieto brigádnické akcie. Uskutočnenie sa bude riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Zraz je vždy o 07:30 hod.

dátum revír zraz náradie veduci
19.3.2022 Štrkovňa Dubnička pod motorestom igel. vrecia Hlúšek
26.3.2022 Krivoklátsky potok Posledný dom v Bohuniciach lopata, píla, krompáč, sekera, gumáky, igel. Vrecia Waldecker
9.4.2022 Bolešovský p. Gilianka lopata, píla, krompáč, sekera, gumáky, igel. Vrecia Hlúšek
23.4.2022 VN Slavnica pri chatke píla, sekera, pílka, krovinorez, zahr. noznice, igel. vrecia Čupalka

 

 

 

Brigády ObO č.3 Ilava v roku 2022:

Vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine s dodržaním bezpečnostných opatrení RADA SRZ žiada vykonávanie brigádnickej činnosti možnou individuálnou dohodou s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde.

Vedúci brigád:  Kvasnica Martin

Brigády na pstruhových vodách ObO č.3 individuálnou dohodou s členmi RS  Jozefom Gajdošom,  Slavomírom Vrábelom a Petrom Bučekom (Zavažie). 

Kaprové vody:
Jarné brigády individuálnou dohodou s dozorom pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce:     Gajdošík František,
Štrkovisko Ilava:                  Trenčan Peter, Novotný Jozef
Chovný rybník Ilava             Trenčan Peter
Zavažie:                                Novosad Ladislav

Navrhované termíny na odpracovanie brigád sú:
 7.5.2022 (podľa epidemiologickej situácie)
15.10.2022
22.10.2022
12.11.2022
Začiatok brigád 8: 00 hod

Potrebné pracovné náradie so sebou!
Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!
Brigádu mimo hore uvedených termínov si treba dohodnúť s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde. Pri individuálnej brigádnickej činnosti treba brigádu uviesť do záznamu a odkontrolovať!

 

 

 

Úlovok Kapra 83 cm

0

úlovok: Kapor
dĺžka: 83 cm
váha: 12 kg
nástraha: Kukurica
revír: Nosický kanál
úlovok vrátený do vody
lovec: Kunert Pavol

Pokyny k úhrade poplatkov na rok 2022

0

Vážení Rybári,

Výbor SRZ –  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov rýb bude v roku 2021/22 vydávať prostredníctvom poverených osôb až po PRIPÍSANÍ platby na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. To znamená, že povolenia na lov rýb sa budú vydávať v úradných hodinách, ale najskôr 4 pracovné dni po realizácii platby (na základe online výpisu Banky, respektíve na základe doručeného súpisu prijatých poštových poukazov z centrály Slovenskej Pošty)

Podmienky vydania dokladov k lovu rýb v roku 2022:

  • Člen odovzdal riadne vyplnený sumár o úlovkoch za rok 2021, najneskôr do 15.1. 2022
  • Člen s povinnosťou brigád túto riadne odrobil (stanovený počet hodín), respektíve uhradil dobrovoľný príspevok na zarybnenie v hodnote min . 10 EUR za každú neodpracovanú hodinu.
  • Člen je povinný sa preukázať platným rybárskym lístkom.

Každý člen je povinný uhradiť členský poplatok najneskôr do 31.3.2022, po tomto termíne v zmysle stanov členstvo zaniká a v prípade záujmu o povolenie musí uhradiť zápisné v stanovenej výške.

Možnosti úhrady:

  • Tak ako doteraz, šekovou poukážkou na pošte – vyzdvihni si poukážku u poverenej osoby. Zaplať po jej vyplnení na pošte a ďalší týždeň v úradných hodinách si môžeš vyzdvihnúť doklady k rybolovu. POZOR!!! Nutné platiť na pošte tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!
  • Bezhotovostným prevodom na účet SRZ – MsO Dubnica nad Váhom. Detaily účtu sú uvedené nižšie. V prípade, že si zvolíte túto formu platby je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

POZOR!!! Nutné vykonať prevod tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900

Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)

Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
(napr.  1111200010)

Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr. 309 EUR)

Informácia pre príjemcu: Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 41
2 mládež (15 – 17 rokov) 17
3 deti 1
2 Miestne povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 46
2 deti (6 – 14 rokov) 14
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
3 Zväzové povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 40
2 deti (3 – 14 rokov) 10
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
4 Miestne povolenie pstruhové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 33
2 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
5 Príspevok na údržbu revírov (neodpracované brigády) 0 Neplatí – odpracovaná brigáda 0
1 kaprové 100
2 kaprové + pstruhové 150
3 rôzne (10 EUR/HOD) Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vrátane školenia 100
2 zápisné mládež (15 – 17 rokov) 10
3 zápisné deti (6 – 14 rokov) 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Príspevok na zarybnenie 0 Neplatí 0
1 ľubovoľný príspevok Suma
8 Disciplinárne konanie 0 Neplatí 0
1 príjem z disciplinárnych konaní Suma
9 Zväzové povolenie lipňové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 40
10   0 Neplatí 0

 

Dospelý rybár:

Členské:
41 EUR
Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:
87 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
127 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové:
120 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové:
160 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Mládežník 15 – 17 rokov:

Členské:
17 EUR
Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:
63 EUR
Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
103 EUR
Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Deti 6-14 rokov:

Členské + Kaprové miestne:
15 EUR
Špecifický symbol:

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
25 EUR
Špecifický symbol:

3 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Informácia o odovzdaní/vydaní dokladov

0

Vážení rybári.
Upozorňujeme, že v zmysle platných predpisov je povinnosť odovzdať povolenia, prehľady o úlovkoch najneskôr do 15.01.2021. povolenky, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode odovzdajte s vyplneným sumárom, bez riadne vyplneného sumáru sa budú považovať doklady za neodovzdané.
Nakoľko však platia protipandemické opatrenia, sú kancelárie všetkých troch ObO uzatvorené. Preto svoje povolenia, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode môžete odovzdať nasledovne:

ObO č.3 Ilava nemá stálu poštovú schránku a preto sa Výbor ObO č.3 rozhodol pre nasledovné riešenie:
Vyplnený záznam o úlovkoch + preukaz člena možno odovzdať:
Odbernými miestami sú poštové schránky členov výboru ObO č.3:
Zavažie – Ladislav Novosad – Podvažie 42/II
Ilava, Košeca – Peter Trenčan – Ilava, Moyzesova 776/29
Ladce – František Gajdošík- Ladce, Vážska ulica 379- poštová schránka alebo schránka na balkóne
Martin Kvasnica-Ladce, Hviezdoslavova 24

Alebo poštou na adresu MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom.

ObO č.2 Nová Dubnica a ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, do schránky MsO (budova II. Z.Š. v Dubnici nad Váhom) na adrese Partizánska 151/3, Dubnica nad Váhom. Schránka sa nachádza vo vestibule hlavného vchodu. (Upozornenie. Hlavný vchod sa zamyká v poobedných hodinách.) Čelnovia ObO č.1 môžu odovzdať aj u pána Štefana Tramitu po dohode, číslo mobilu nájdete na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.

Výdaj dokladov:
Na základe pretrvávajúcich protipandemických opatrení, si výdaj resp. prebratie nových dokladov treba dohodnúť s pomocným hospodárom danej ObO, alebo Výborom poverenou osobou na vydávanie pre danú lokalitu za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení. Kontakty na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.

Hospodárska činnosť – zakrmovanie

0

Jednou z činností hospodára a hospodárskeho úseku je aj starostlivosť o rybiu obsádku pred zimným obdobím. V minulom týždni prebehlo kŕmenie rýb na revíroch štrkovisko Dubnička a VN Slávnica. Prinášame Vám niekoľko fotiek.

Násada Zubáča Zu1 2021

11.11.2021 sa v rámci plnenia zarybňovacieho plánu nasadila časť násady Zubáča jednoročného. Násada bola vysadená do Nosický kanál, VN Prejta dolná a horná. Prinášame Vám niekoľko fotiek.

Zapojili sme sa – ichtyologický prieskum

V mesiacoch august a september CHKO Strážovské vrchy v spolupráci so SRZ MsO Dubnica nad Váhom vykonala ichtyologický prieskum na vybraných tokoch aj našej organizácie. Viac sa dočítate tu: Ichtyologický prieskum na vybraných tokoch CHKO Strážovské vrchy

Násada Kapra K3 2021

V rámci plnenia schváleného zarybňovacieho plánu a dodávky násad Kapra hradeného z finančných prostriedkov SRZ Rada Žilina bola do našich revírov vypustená a dovezená násada Kapra trojročného. Z dôvodu že dovezená násada Kapra dosahuje lovnú mieru sa na revíroch štrkovisko Dubnička (3-4100-1-1), VN Slávnica (3-5770-1-1), VN Prejta horná (3-5610-1-1), VN Prejta dolná (3-5600-1-1), štrkovisko Ilava (3-3401-1-1), OR Ladce (3-2640-1-1) vyhlasuje:

Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru.

Druh vysadených rýb: kapor rybničný

Zákaz platí od: 29.10.2021 do 25.11.2021. Lov je povolený od 26.11.2021.

Upozornenie! Pri ulovení kapra počas tohto zákazu, si ho loviaci nesmie privlastniť a s náležitou opatrnosťou musí byť pustený späť do vody!

Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií a videí z prebrania násady, nakládky a vypustenia do našich revírov.

Dubnica nad Váhom
clear sky
7.3 ° C
8 °
4.8 °
66 %
1kmh
6 %
Št
21 °
Pi
24 °
So
20 °
Ne
20 °
Po
22 °