Úvod Blog Strana 2

Jesenná násada K2 30102020

Dňa 30.10.2020 boli naše vody zarybnené násadou K2. Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií a videá. Na základe tohto je na revíroch VN Tunežice, OR Ladce a VN Slávnica vyhlásený všeobecný zákaz lovu do 20.11.2020, pričom lov kapra je povolený od 21.11.2020. Lov je stále povolený na revíroch Váh č.9, Nosický kanál, OR Kalná – Dúlovské č. 1 a 2, OR štrková – Dúlovské č. 1 a 2. štrkovisko Horovce – pod drôtami.

Obmedzenie predaja hosťovacích povolení na revíroch RADY SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ a loviaci rybári,

v  záujme podpory dodržiavania platných hygienických opatrení sme pristúpili k obmedzeniu predaja hosťovacích povolení na rybolov na revíroch Rady SRZ tak, že tieto budú vydané len osobe  s trvalým  alebo prechodným pobytom, s miestom výkonu práce alebo vlastníckym alebo nájomným právom k nehnuteľnosti  v okrese, v ktorom sa daný rybársky revír nachádza.

Zákaz vychádzania a rybolov

Dnes sme dostali od SRZ Rady usmernenie ohľadom zákazu vychádzania a rybolovu. Prinášame Vám celé znenie:

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb.

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v extraviláne obce platí:

– zákaz zhromažďovania,
– zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb
– povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.)

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

PETROV ZDAR !

Násada K3 26.10.2020

Dnes 26.10.2020 prebiehalo zarybnenie násadou Kapra K3 na už avizovaných revíroch štrkovisko Dubnička, VN Prejta dolná a horná, štrkovisko Ilava. Nižšie Vám prinášame videá zo zarybnenie.

Jesenná násada Kapra

Prinášame Vám niekoľko fotiek z výlovu rybníka a následného prebratia násady Kapra (K2) zo dňa 21.10.2020. Násada nedosahovala lovnú mieru a bola vypustená na  VN Prejta dolná – horná a štrkovisko Ilava.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že dňa 26.10.2020 prebehne čiastočné zarybnenie násadou Kapra (K3).  Zarybnenie bude prebiehať na štrkovisku Dubnička, VN Prejta dolná – horná a štrkovisku Ilava. Násada bude dosahovať lovnú mieru a z tohto dôvodu bude vyhlásený na uvedených revíroch podľa § 18 ods. 9 vyhlášky MŽP č. 381/2019, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve:

všeobecný zákaz lovu
platný
od 26.10.2020 do 20.11.2020 (vrátane).
Lov je povolený od 21.11.2020.

O ďalšom zarybnení budeme informovať.

 

Plánované jesenné brigády 2020

ObO č.1 Dubnica nad Váhom
26. – 27.09 stretnutie VN Prejta dolná „pri penke“
03. – 04.10 stretnutie VN Prejta dolná „pri penke“
10. – 11.10 stretnutie VN Prejta dolná „pri penke“
17. – 18.10 stretnutie VN Prejta dolná „pri penke“
24. – 25.10 stretnutie VN Prejta dolná „pri penke“
Podľa potreby sa revír na ktorom sa bude brigáda vykonávať upresní na začiatku brigády.

ObO č.2 Nová Dubnica
10.10. štrkovisko Dubnička zraz pod motorestom
17.10. štrkovisko Dubnička zraz pod motorestom
24.10. VN Slávnica zraz pri chatke
31.10. VN Slávnica zraz pri chatke

Preteky Detí ObO č.1

Napriek daždivému počasiu sa dňa 01.09.2020 konali detské preteky LRU Obvodnej Organizácie č.1 Dubnica nad Váhom. Z dôvodu nepriaznivého počasia a rovnako aj terénu, boli preteky presunuté na VN Prejta – dolná a čas lovu bol skrátený do 11. hodiny. Napriek tomu však ryba brala a tak ako býva zvykom boli ocenený nakoniec všetci účastníci v kategórii do 6 rokov a v kategórii do 15 rokov vecnými cenami. Týmto rovnako chcem poďakovať všetkým zúčastneným, sponzorom a organizátorom. Nižšie Vám prinášame fotky z tejto akcie.

Gavenda
rybársky hospodár

Násada Pstruha dúhového 27/08/2020

Oznamujem svojím členom, že dnes 27.08. 2020 bola na revíroch VN Bolešov – Gilianka a na rybníky Prejta – Vystrkov č.1 vysadená násada Pstruha dúhového Pd2. Doba ochrany po nasadení sa nevyhlasuje. Nižšie pripájame krátke video z nasádzania.

Pozvánka na ČS/MK 2020

0

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na Členskú schôdzu/Mestskú konferenciu,
ktorá sa uskutoční dňa 11.09.2020 v čase od 16:00 hod
v priestoroch Mestského domu kultúry, ul. Bratislavská č. 435, Dubnica nad Váhom.

 

PISCARI FEEDER CUP 2020 – Dubnica nad Váhom

0

Propozície pretekov:

Termín: 22.08.2020 (sobota)
Organizátor: PISCARI a MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Hlavný sponzor: PISCARI SLOVAKIA
Garant Pretekov: Karol Kameniczki
Miesto konania: VN Prejta – dolná (3-5600-1-1) od zaústenia Prejtianskeho potoka do VN Prejta – dolná po deliaci most medzi VN Prejta – dolná a VN Prejta – horná

Navigácia: Cesta č. 61 v smere na Ilavu – pred cestnou značkou ukončenie mesta odbočiť do ľava na nadjazd, pokračovať po nadjazde, na konci odbočiť vpravo, po tejto ceste rovno na VN Prejta – dolná.
GPS: N 48° 58′ 50.517584″, E 18° 11′ 37.3297119″

Typ pretekov: Športový pretek, preteky jednotlivcov, podľa pravidiel CIPS
Povolený spôsob lovu: feeder, podľa pravidiel CIPS
Registrácia: do 20.08.2020
Info, kontakt, registrácia: Gavenda Ondrej
Mail: preteky@piscari.sk

Max. počet pretekárov: 40- ktorý budú umiestnený v sektoroch
Štartovné: 25€ /Pretekár s platných pri prezentácii na mieste preteku (raňajky (párky), obed (grilované kura + prílohy), poháre, vecné ceny)
Občerstvenie: – v cene štartovného raňajky, obed.

Ceny: – odmenení budú prví traja v sektore pohármi- prví v sektoroch vecnými cenami

Revír: Obe nádrže sú reliktným pozostatkom vnútrozemskej delty, ktorú ešte v 19. storočí vytvárala rieka Váh. Svoju definitívnu podobu nadobudli ťažbou štrku, pri výstavbe Nosického kanála v 30-ych rokoch minulého storočia. Ťažba materiálu z biotopu bola zámerne orientovaná tak, aby po dokončení slúžili ako akumulačné nádrže pre HC v Dubnici. Z návodnej strany, v smere ku železničnej trati je dolná nádrž vyložená od spodnej časti tesniacimi betónovými panelmi do vzdialenosti 30 metrov nad ústim Prejtského potoka. Ostatné brehy sú prirodzené, štrkového charakteru. Pobrežie z väčšej časti lemujú viac ako 70-ročné topole a náletové kroviny. Pri oboch nádržiach má MsO SRZ Dubnica nad Váhom umiestnené provizórne ubytovacie bunky a hospodárske sklady. Okrem Prejtského potoka vodu v nádržiach udržiava čerstvú i prepojenie rúrami s Nosickým kanálom v hornej časti VN.

Výskyt rýb: belička, karas, pleskáč vysoký, pleskáč zelenkavý, plotica, kapor, lieň, amur.

Rozvrh pretekov:

od 06:00 do 06:45 raňajky
od 06:50 do 07:10 registrácia
od 07:15 do 07:30 losovanie
od 09:00 začiatok preteku (prvá raketa)
o 13:55 (druhá raketa) 5 minút do konca preteku
o 14:00 (tretia raketa) koniec preteku
od 14:00 do 14:30 váženie
od 14:30 do 15:30 obed
o 15:30 vyhlásenie výsledkov

Systém hodnotenia: 1 gram = 1 bod, bodujú sa všetky ryby, pri ulovení dravca (šťuka, zubáč, boleň, sumec, alebo kapra) treba signalizovať rozhodcovi, ryba bude odvážená a pustená naspäť do vody.

Úlovky a ich prechovávanie: Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach minimálnej dĺžky 3m, opatrenými obručami s priemerom minimálne 40cm. V prípade štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieťky uhlopriečka musí byť minimálne 50cm. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Pretekár musí počas preteku ponoriť úlovkovú sieťku čo najhlbšie ako sa dá do vody. Ryba sa považuje za ulovenú aj keď je náhodné zaseknutá mimo hlavovú časť. Ryba sa považuje za ulovenú ak je trvale mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. To znamená že musí byť mimo vodnú hladinu v moci pretekára, pokiaľ je v podberáku, ten musí byť tiež mimo vodnú hladinu. V opačnom prípade je pretekár povinný rybu pustiť. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba a budú mu udelene dva plusové body.Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár, čo potvrdí svojim podpisom pri vážení. Úlovok šťuky, zubáča, boleňa, sumeca, alebo kapra treba signalizovať rozhodcovi, ryba bude odvážená a pustená naspäť do vody. Zákaz sieťkovania celoročne chránených druhov rýb! Každý pretekár je povinný sa riadiť zákonom o rybárstve- Vyhláška MŽP SR č.381/2018Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.261/2018 o rybárstve.

Pravidlá preteku: Pretekári budú umiestnení v sektoroch (počet sektorov závisí od počtu prihlásených, v sektore 10-15 pretekárov).Chytá sa podľa pravidiel CIPS – feeder, pretekár chytá na jednu feedrovú alebo pickerovú udicu, dĺžka nadväzca nesmie byť kratšia ako 50 cm od spodného okraja košíka. Množstvo krmiva a živej nástrahy nie je limitované, patentka je povolená. Sú zakázané plávajúce nástrahy, pelety, boilies, gumené nástrahy…. Predkŕmenie nie je možné, samozrejme počas preteku je kŕmenie povolené, ale len s feedrovým košíkom. Zahraničný pretekári, a pretekári ktorí nemajú celoslovenské alebo miestne povolenie sa môžu tiež prihlásiť. Chytá sa za každého počasia. Uhradené štartovné sa nevracia. Preteky sa budú konať len pri účasti aspoň 30 pretekárov. Pri nenaplnení minimálneho počtu pretekárov sa preteky rušia a uhradené štartovné bude vrátené. Každý kto sa prihlási, súhlasí s pravidlami!

Lov: Pretekár môže využívať ľubovoľné celé svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor. Na svojom pretekárskom mieste sa musí pretekár pohybovať a správať čo najtichšie, nesmie zatĺkať prípravky na držanie dáždnika, alebo podobné prípravky. V obidvoch neutrálnych zónach, ak sú označené, ako aj za nimi, nad a pod pretekárskym miestom je zakázané loviť alebo vnadiť. Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí suseda pri love (zamotá sa do jeho silonu), na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody a nesmie byť daná do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja prísediaci pretekári. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba.

Správanie pretekárov: Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ bude porušený zákon o rybárstve bude pretekár diskvalifikovaný.

Parkovanie: Na mieste zdarma. Parkovanie na protiľahlej strany príjazdovej cesty.
Riaditeľ pretekov: Gavenda Ondrej
Hlavný rozhodca: Tramita Štefan
Ďalšie informácie: Kameniczki Karol 0950 216 916 / Gavenda Ondrej 0911 233 136

Každému prajeme úspešné preteky!!!!

Dubnica nad Váhom
light snow
1.9 ° C
2.8 °
-0.6 °
77 %
1.8kmh
100 %
Ut
4 °
St
5 °
Št
5 °
Pi
6 °
So
9 °