Výbor Obvodnej organizácie číslo 2. Nová Dubnica, pri SRZ MsO Dubnica nad Váhom,
Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu,
konanú dňa 26.09.2019 o 16:00 hod, v priestoroch Kultúrnej besedy Nová Dubnica (priestory kancelárie ObO2)

PROGRAM MIMORIADNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva, voľba Mandátovej, Volebnej a Návrhovej komisie
3. Informácia o situácii v SRZ a konaní mimoriadneho snemu SRZ
4. Voľba delegátov na mestskú konferenciu konanú dňa 01.10.2019
5. Správa volebnej komisie
6. Uznesenie
7. Záver

Ing. Branislav Waldecker                                                        Lukáš Cucik
Predseda ObO č.2 SRZ Nová Dubnica                             Tajomník ObO č.2 SRZ Nová Dubnica