Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ a loviaci rybári,

v  záujme podpory dodržiavania platných hygienických opatrení sme pristúpili k obmedzeniu predaja hosťovacích povolení na rybolov na revíroch Rady SRZ tak, že tieto budú vydané len osobe  s trvalým  alebo prechodným pobytom, s miestom výkonu práce alebo vlastníckym alebo nájomným právom k nehnuteľnosti  v okrese, v ktorom sa daný rybársky revír nachádza.