POZVÁNKA

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu spojenú s mestskou konferenciou, ktorá sa podľa § 14 ods. 2  Stanov SRZ uskutoční:

 

dňa 19.09 2021 so začiatok o 08:30 hod,
 v kinosále Mestského domu kultúry, ul. Bratislavská č. 435, Dubnica nad Váhom.

 

Program členskej schôdze/ mestskej konferencie bude nasledovný:
1) Otvorenie.
2) Voľba predsedníctva.
3) Voľba Mandátovej a Návrhovej komisie.
4) Správa Mandátovej komisie.
5) Vyhodnotenie „Uznesenia“, prijatého Mestskou konferenciou SRZ MsO Dubnica nad    Váhom dňa 11.09.2020.
6) Správa o činnosti SRZ MsO a Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
7) Správa o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
8) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
9) Vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh za rok 2020“ a „Plán hlavných úloh na rok 2021“.
10) Plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
11) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
12) Správa hlavného hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
13) Správa kontrolnej komisie za rok 2020.
14) Udelenie vyznamenania.
15) Diskusia.
16) Návrh na uznesenie a schválenie UZNESENIA.
17) Ukončenie.