POZVÁNKA

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu spojenú s mestskou konferenciou, ktorá sa podľa § 14 ods. 2  Stanov SRZ uskutoční:

dňa 10.04 2022 so začiatok o 08:30 hod,
 v kinosále Mestského domu kultúry,
ul. Bratislavská č. 435, Dubnica nad Váhom
.

Program členskej schôdze/ mestskej konferencie bude nasledovný:
1) Otvorenie.
2) Voľba predsedníctva.
3) Voľba Mandátovej, Volebnej a Návrhovej komisie.
4) Správa Mandátovej komisie.
5) Vyhodnotenie „Uznesenia“, prijatého Mestskou konferenciou SRZ MsO Dubnica nad Váhom dňa 19.09.2021.
6) Správa o činnosti SRZ MsO a Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
7) Správa o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
8) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
9) Vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh za rok 2021“ a „Plán hlavných úloh na rok 2022“.
10) Plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
11) Správa hlavného hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
12) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
13) Správa predsedu kontrolnej komisie za rok 2021.
14) Voľby členov Výborov Obvodných organizácií.
Prestávka
15) Voľba dvoch delegátov a dvoch náhradníkov na riadny Snem SRZ.
16) Udelenie vyznamenania.
17) Diskusia.
18) Návrh na uznesenie a schválenie UZNESENIA.
19) Ukončenie.

V súlade s článkom IV. Ods. 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ č. 949/68/21-Sekr. SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejňuje oznam o možnosti podať návrh na kandidatúru, ktorý si môžete stiahnúť tu: návrh kandidáta a zaslať (poštou alebo elektronicky) najneskôr do termínu: 31.03.2022.