Vážení respondenti, predkladáme Vám krátky elektronický dotazník, ktorý bude slúžiť na zbieranie údajov pre vypracovanie socioekonomickej štúdie členov SRZ so zameraním na športový rybolov a spotrebu rýb na Slovensku. Zozbierané údaje budú zároveň slúžiť ako zdroj informácií pre vypracovanie diplomovej práce s názvom „Socioekonomická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumu“.

Volám sa Dávid Kušnerik, pochádzam z okresu Turčianske Teplice a študujem na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vedúci mojej diplomovej práce je Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a odborný konzultant Ing. Tibor Krajč, PhD. Výsledky tohto prieskumu budú spracované a  interpretované v mojej diplomovej práci. Prosím Vás o pravdivé zodpovedanie nasledovných otázok, pokiaľ možno v termíne do 29.2.2020.

DOTAZNÍK