Do pozornosti dávame e-mail od RADY SRZ, v ktorom nám zaslali komentár MŽP SR k niektorým sporným ustanoveniam nášho zákona a vyhlášky.

Celý text s prílohou:

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, 

dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a  jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne od členov SRZ, ale aj od vás otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. 

Na MŽP SR sme sa obrátili troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré vám zasielame v prílohe.

 Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“, ktorý vám zasielame v prílohe. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/). 

Odporúčame Vám, aby ste predmetné žiadosti a samotný komentár MŽP SR zverejnili aj na svojich webových stránkach a informovali tak širokú rybársku verejnosť.

MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky