Vážení rybári.
Upozorňujeme, že v zmysle platných predpisov je povinnosť odovzdať povolenia, prehľady o úlovkoch najneskôr do 15.01.2021. povolenky, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode odovzdajte s vyplneným sumárom, bez riadne vyplneného sumáru sa budú považovať doklady za neodovzdané.
Nakoľko však platia protipandemické opatrenia, sú kancelárie všetkých troch ObO uzatvorené. Preto svoje povolenia, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode môžete odovzdať nasledovne:

ObO č.3 Ilava nemá stálu poštovú schránku a preto sa Výbor ObO č.3 rozhodol pre nasledovné riešenie:
Vyplnený záznam o úlovkoch + preukaz člena možno odovzdať:
Odberné miesta sú zriadené v poštových schránkach – p. Novosad – Zavažie, p.Trenčan-Ilava + Košeca, p. Gajdošík, p. Kvasnica- Ladce.
František Gajdošík /člen výboru ObO č.3/ Ladce, V,ážska 379 – vhodiť do poštovej schránky /resp.schránky na balkóne/ !
Martin Kvasnica /hospodár ObO č.3/ Ladce, Hviezdoslavova č.24 – vhodiť do poštovej schránky!
Alebo poštou na adresu MsO SRZ Dubnica nad Váhom.

ObO č.2 Nová Dubnica a ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, do schránky MsO (budova II. Z.Š. v Dubnici nad Váhom) na adrese Partizánska 151/3, Dubnica nad Váhom. Schránka sa nachádza vo vestibule hlavného vchodu. (Upozornenie. Hlavný vchod sa zamyká v poobedných hodinách.)

Výdaj dokladov:
Na základe pretrvávajúcich protipandemických opatrení, si výdaj resp. prebratie nových dokladov treba dohodnúť s pomocným hospodárom danej ObO, alebo Výborom poverenou osobou na vydávanie pre danú lokalitu za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení. Kontakty na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.
V prípade, že požadujete zaslanie dokladov poštou, priložte k odovzdávaným dokladom obálku s vypísanou adresou a nalepenou známkou a 0,50€ manipulačným poplatkom. Upozorňujeme, že MsO SRZ Dubnica n.V. nezodpovedá za stratu dokladov Slovenkou poštou.