Výbor Obvodnej organizácie č. 1  Dubnica nad Váhom, pri  SRZ MsO Dubnica nad Váhom, Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, konanú dňa 26.9.2019 o 17.00 hod. v kancelárii MsO SRZ Dubnica nad Váhom, ul. Partizánska 151/3 (budova bývalej II. ZŠ, I. poschodie).

Program Mimoriadnej členskej schôdze:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  3. Informácia o situácii v SRZ a dôvode konania MČS
  4. Voľba delegátov na mestskú konferenciu konanú dňa 01.10.2019
  5. Správa volebnej komisie
  6. Uznesenie
  7. Záver

Milan Novák
Predseda ObO č. 1
V Dubnici nad Váhom dňa 10.09.2019