Informácia pre členov SRZ o vzniku mimoriadnej situácie vo vedení SRZ a dôvodoch na zvolanie mimoriadneho snemu SRZ.
————————————————————————————————–

 

Vážení členovia SRZ,
zistené skutočnosti okolo predaja majetku SRZ – rybného hospodárstva Považská Bystrica vyvrcholili prijatím uznesenia Rady SRZ o konaní mimoriadneho snemu SRZ.
V stručnosti Vás zoznámim so skutočnosťami, ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzali.

Po zoznámení sa s výsledkami hospodárenia Rady SRZ za ¼ rok 2019, viceprezident za TN kraj zistil, že je evidovaná v účtovníctve pohľadávka SRZ vo výške 3,4 mil. eur voči spoločnosti MW Solutions s.r.o. Nakoľko nebolo možné sa dopátrať k textu kúpnej zmluvy, podal dňa 14.5.2019 podnet na KK zväzu, aby preverila, akým spôsobom bolo predané uvedené hospodárstvo, keď prevod majetku na katastrálnom úrade bol vykonaný dňa 26.2.2019 a peniaze na účte SRZ neboli ani 31.3.2019.
KK Rady SRZ po vykonanej kontrole konštatovala, že:
– zmluva bola podpísaná 23.11.2018 deň pred konaním snemu SRZ na ktorom sa volilo nové vedenie SRZ
– závažným nedostatkom kúpnej zmluvy je však absencia akýchkoľvek opatrení k ochrane majetku SRZ- notárska zábezpeka, ťarcha na príslušnom LV ohľadom nemožnosti manipulácie s majetkom SRZ do zaplatenia kúpnej ceny
– zmluvu o uztvorení budúcej zmluvy ako aj kúpnu zmluvu vypracovala a predložila k podpisu firma MW Solutions s.r.o., došlo k absolútnemu zlyhaniu právneho referátu SRZ
– podľa predloženej a podpísanej kúpnej zmluvy SRZ nemôže odstúpiť za žiadnych podmienok
– SRZ sa zaviazalo a súhlasilo, že k vyplateniu kúpnej ceny príde až doložením požadovaných cca 100 dokumentov, vyhlásení najneskôr do 31.8.2022 s podmienkou, že všetky dokumenty vyhlási MW Solutions s.r.o. za správne a dobré.
Na základe tohto zistenia podalo 8 štatutárov organizačných zložiek SRZ TN kraja 28.5.2019
„ Oznámenie podozrenia z trestného činu“, ktoré okresná prokuratúra Žilina začal šetriť ako trestnú činnosť štatutárnych zástupcov SRZ z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Tr. zákona ako aj štatutárnych zástupcov MW Solutions s.r.o. z obzvlášť závažného zločinu podvodu podľa § 221 Tr. zákona.

Na základe hore uvedených skutočnosti bolo na deň 15.6.2019 zvolané mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom bol daný návrh na výpoveď tajomníkovi SRZ Ing. Javorovi z pracovného pomeru podľa § 63 Zákonníka práce, ktorý Rada SRZ neschválila. Zároveň na tomto zasadnutí informovala predsedníčka disciplinárnej komisie o prijatí predbežného opatrenia voči Ing. Javorovi podľa disciplinárneho poriadku SRZ § 16, ods.1 – pozastavenie výkonu funkcie tajomníka SRZ.

Na deň 13.7.2019 bolo zvolané ďalšie zasadnutie Rady SRZ na ktorom bolo prijaté uznesenie o okamžitom skončení pracovného pomeru s tajomníkom podľa § 68 Zákonníka práce.
Prebiehali výmeny názorov ohľadne zastúpenia viceprezidentov (Mišech, Jankovičová) a člena Rady SRZ Orovčíka v predstavenstve Slovryb a.s. čím dočlo k porušeniu uznesenia XI. snemu SRZ. Ako jediné východisko z tejto zložitej situácie navrhol viceprezident za ZA kraj (Ing. Macúš) konanie mimoriadneho snemu SRZ.
Mimoriadne zasadnutie Rady SRZ dňa 7.9.2019 určilo termín konania mimoriadneho snemu na 23.11.2019, s programom, voľba tajomníka SRZ a novelizácia Stanov SRZ.

Pri tejto príležitosti je potrebné povedať, že procesy riadenia nielen sekretariátu SRZ, ale aj jednotlivých odborov vykazujú veľké problémy :
-v transparentnosti výberových konaní na investičné akcie predražené oproti zmluvám o 50-90% a nedostatky v evidencii majetku SRZ,
-obstarávanie násad a ich následne preceňovanie čím dochádzalo k skresľovaniu hospodárskych výsledkov,( príklad: nákup K 3 za 1,90.-/kg a zaúčtovanie pre revíry Rady SRZ za cenu v cenníku t.j. 2,40.-eur/kg
– ovplyvňovanie obchodnej politiky spoločnosti Slovryb a.s. akcionárom- Radou SRZ oproti ostaným akcionárom z organizačných zložiek, kedy zneužíval práva na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov ( §176 b, Obchodný zákonník), tým, že nakupoval násady lacnejšie a predával ich ostatným drahšie….,
– nákupy K-3 od s.r.o. zriadených pri organizačných zložkách za 2,90.- a predaj za 2,95.-Jednote Nitra….
– nehospodárne nakladanie s bytovým fondom SRZ (A.Kmeťa 20 ZA), ale aj na výrobných strediskách, kde bytové fondy užívajú vedúci stredísk od 25.- až po 70.-eur/ mesačne!
– preferovanie vybraných zamestnancov SRZ na mzdách a ich odmeňovanie

Pochybenie bývalých štatutárov SRZ Ing. Javora a RSDr. Boroša pri predaji nášho majetku, netransparentné nakladanie s majetkom SRZ, bolo dôvodom k spusteniu hore uvedených procesov, ktoré vyvrcholili požiadavkou na obrodu celého SRZ a zvolanie mimoriadneho snemu.