POZVÁNKA

Výbor Obvodnej organizácie č.1 SRZ MsO Dubnica nad Váhom Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční
29. marca 2020 o 9,00 hod.
vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

Program:
1./ Otvorenie.
2./ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
3. / Správa o činnosti ObO č.1za rok 2019.
4. / Správa hlavného hospodára.
5./ Správa o finančnom hospodárení MsO za rok 2019.
6. / Správa kontrolnej a revíznej komisie.
7./ Plán práce a hlavných úloh na rok 2020.
8./ Správa mandátovej komisie.
9./ Voľby delegátov na konferenciu MsO SRZ.
10./ Diskusia.
11./ Návrh na uznesenie.
12./ Záver.

Na schôdzi budú vylosovaní 4 prítomní členovia, ktorí obdržia domácu povolenku na kaprové vody zdarma !

Milan Novák                                                                                        Miroslav Duraj
predseda ObO č.1                                                                               tajomník ObO č.1