Pozvánka:

Obvodná organizácia SRZ č.3 v Ilave Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 15.3.2020 o 9.00 hod. v DK Ilava.

Účasť na VČS patrí k základným povinnostiam každého člena.

Bohumil Ištvánik                                                                           Ing. Jozef Šedík
Predseda ObO č.3                                                                         tajomník ObO č.3

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti ObO č.3- Ilava za rok 2019
4. Správa o finančnom hospodárení MsO
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
6. Plán práce a plán hlavných úloh na rok 2020
7. Voľba delegátov na konferenciu MsO SRZ
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

 

Termíny brigád 2020:

Začiatok brigád 8 00hod
4.4.2020 – iba Rybník Ilava-Pivovar + pstruhové vody
18.4., 25.4. – kaprové vody
3.10., 10.10. – kaprové vody
Vedúci brigád: Kvasnica Martin

Dozor pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František,
Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter, Novotný Jozef
Zavažie: Novosad Ladislav

Potrebné pracovné náradie so sebou!

(Brigáda mimo hore uvedeného termínu iba po dohode s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde). Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!

 

Termíny pretekov:

Deti : 1.5. 2020 VN Tunežice, začiatok o 8. 00 hod.
(deti do 6rokov priniesť tiež foto, kto nedal + 1Euro- známka pre členský preukaz!)

Dospelí: 17.5. 2020 Štrkovisko Ilava, začiatok o 7. 00 hod.