Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú povinní odovzdať najneskôr do:

15. januára 2023

(§ 14 ods. 21 vyhlášky MŽP 381/2018). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.  Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov, ktorý nájdete na posledných stranách záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch. Povolenia môžete odovzdávať u rybárskych hospodárov jednotlivých ObO, alebo nimi poverených osôb. Rovnako môžete svoje povolenia odovzdať aj v kancelárii MsO Dubnica nad ulici Partizánskej 151/3 v Dubnici nad Váhom vždy v úradných hodinách a to každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod, alebo poštou na túto adresu.

Informácia o odovzdávaní – vydávaní dokladov pre ObO č. 3 Ilava:

Ilava: miesto: vstupná hala domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK) termíny: 28.12.2022 ( streda) od 15 00 hod v budove požiarnej zbrojnice oproti DK
V roku 2023 v uvedených termínoch vždy od 15 00 hod do 17 00 hod DK Ilava.
(streda 11.1, streda 25.1, streda 8.2, štvrtok 9.3, štvrtok 6.4.)

Ladce: miesto: budova domu kultúry (DK) v Ladcoch ( vstup bývalého kina) V roku 2023 v uvedených termínoch vždy od 15 00 do 17 00 hod. (streda 4.1., streda 18.1., streda 1.2., streda 22.2., streda 22.3.)

Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch správne vyplnený
(+ členskú legitimáciu) odovzdať do 15.1.2023 v zmysle zákona o rybárstve!