Na základe listu, upozornenia a žiadosti o nápravu od Poľnohospodárskeho družstva Dubnica nad Váhom vyzývame členov Slovenského rybárskeho zväzu, aby pri využívaní rybárskeho práva na VN Prejta dolná (r.č.3-5600-1-1)

nevytvárali nové cesty a tým nepoškodzovali vysiaty porast!

V prípade ďalšieho poškodzovania vysiateho porastu zo strany Slovenského rybárskeho zväzu pristúpi Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom k náhrade škody.
Rovnako upozorňujeme, že v prípade takéhoto konania bude zo strany
SRZ MsO Dubnica nad Váhom k takémuto členovi privolaná polícia.