Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach
vydaných pre rok 2023

Vážení držitelia povolení na rybolov, pri grafickom spracovaní povolení na rybolov vydávaných
pre rok 2023 vypadol stĺpec pre kategóriu OSTATNÉ.

Kategóriu rýb ostatné môžete uviesť spôsobom vedeným v grafickom znázornení nižšie,
prečiarknutím druhu ryby, ktorý nefiguroval vo Vašich úlovkoch a dopísaním druhu
„OSTATNÉ“ nad prečiarknutý druh.

Za spôsobené komplikácie pri vypĺňaní celoročného sumáru za rok 2023 sa Vám
ospravedlňujeme.