U Z N E S E N I E
z členskej schôdze / konferencie SRZ MsO Dubnica nad Váhom,
konanej dňa 10. apríla 2022 v Dubnici nad Váhom

Návrhová komisia pozorne sledovala priebeh členskej schôdze / konferencie SRZ MsO Dubnica nad Váhom a konštatuje, že jej príprave a samostatnému priebehu bola zo strany Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom venovaná náležitá pozornosť a že aj prednesené správy a prerokované materiály v dostatočnej miere informovali členskú základňu o činnosti organizácie za rok 2021.

Na základe toho a s ohľadom na prednesené diskusné príspevky, komisia doporučuje členskej schôdzi / konferencii prijať nasledovné

U z n e s e n i e:

Konferencia schvaľuje:
1.) Správu o činnosti SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
2.) Správu o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
3.) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
4.) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
5.) Vyhodnotenie práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021 a plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2022.
6.) Vyhodnotenie hlavných úloh za rok 2021 a plán hlavných úloh SRZ MsO v Dubnica nad Váhom na rok 2022.
7.) Správu rybárskeho hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
8.) Vyhodnotenie Uznesenia, prijatého Mestskou Konferenciou SRZ v Dubnici nad Váhom dňa 19.09.2021.
9.) Pre nasledujúce volebné obdobie počet členov „Výboru“ SRZ MsO Dubnica nad Váhom v počte jedenásť členov a členov kontrolnej komisie pri SRZ MsO Dubnica nad Váhom v počte troch členov.
10.) Preteky LRU dospelých organizované v máji, organizovať systémom „chyť a pusť“, bez možnosti privlastnenia úlovku.

Konferencia berie na vedomie:
1.) Správu predsedu kontrolnej komisie SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2021.
2) Správu Mandátovej komisie.
3) Správu Volebnej komisie.

Konferencia ukladá:
1.) Zabezpečiť plnenie dokumentov, prijatých na dnešnej konferencii.
Z – Výbor SRZ MsO    T – priebežne
2.) Zabezpečiť atraktívne násady do revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom.
Z – Výbor SRZ MsO    T – 30.11.2022
3.) Rokovať o pozemkoch na VN Prejta horná a dolná s SVP, SPF SR o ich odkúpení. Rokovať s vlastníkmi o majetkovom vysporiadaní pozemkov, ktoré sú v užívaní SRZ MsO.
Z – Výbor SRZ MsO    T – trvale
4.) Pokračovať s opravou rybníkov Prejta – Vystrkov.
Z – Výbor SRZ MsO    T – trvalo

Dubnica nad Váhom dňa 10.04.2022