U Z N E S E N I E
„Konferencie“ SRZ MsO Dubnica nad Váhom,
konanej dňa 14. apríla 2023 v Dubnici nad Váhom

pozorne sledovala priebeh Konferencie SRZ MsO Dubnica nad Váhom a konštatuje, že jej príprave a samostatnému priebehu bola zo strany Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom venovaná náležitá pozornosť a že aj prednesené správy a prerokované materiály v dostatočnej miere informovali členskú základňu o činnosti organizácie za rok 2022.
Na základe toho a s ohľadom na prednesené diskusné príspevky, komisia doporučuje „Konferencii“ prijať nasledovné:

U z n e s e n i e:

1.) Konferencia schvaľuje:
1.) Správu o činnosti SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
2.) Správu o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
3.) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2023.
4.) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2023.
5.) Vyhodnotenie práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022 a plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2023.
6.) Vyhodnotenie hlavných úloh za rok 2022 a plán hlavných úloh SRZ MsO v Dubnica nad Váhom na rok 2023.
7.) Správu rybárskeho hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
8.) Vyhodnotenie Uznesenia, prijatého Mestskou Konferenciou SRZ v Dubnici nad Váhom
dňa 10.04.2022.
9.) Rozšírenie počtu členov „Výboru“ ObO č. 1 Dubnica nad Váhom na počet členov deväť.
10.) Zánik obvodnej organizácie č. 2 Nová Dubnica podľa § 14 ods. 9 písm. i) Stanov SRZ.
11.) Navrhnuté úpravy Organizačného poriadku SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

2) Konferencia berie na vedomie:
1.) Správu predsedu kontrolnej komisie SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
2) Správu Mandátovej komisie.
3) Správu Volebnej komisie.

3.) Konferencia ukladá:
1.) Zabezpečiť plnenie dokumentov, prijatých na dnešnej konferencii.
Z – Výbor SRZ MsO   T – priebežne
2.) Zabezpečiť atraktívne násady do revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom.
Z – Výbor SRZ MsO   T – 31.12.2023
3.) Rokovať o pozemkoch na VN Prejta horná a dolná s SVP, SPF SR o ich odkúpení. Rokovať s vlastníkmi o majetkovom vysporiadaní pozemkov, ktoré sú v užívaní SRZ MsO.
Z – Výbor SRZ MsO   T – trvale
4.) Pokračovať s opravou rybníkov Prejta – Vystrkov.
Z – Výbor SRZ MsO   T – trvalo
5.) Zapracovať schválené zmeny do organizačného poriadku SRZ MsO Dubnica nad Váhom.
Z – Výbor SRZ MsO   T – 31.12.2023