Z dôvodu mimoriadneho poklesu vodnej hladiny sa podľa § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bol dňa 08.09.2022 vyhlásený všeobecný zákaz lovu rýb na VN Prejta horná.
Vodná hladina nám dnes nastúpala až do bežného stavu a preto je:

všeobecný zákaz lovu rýb na tom to revíri zrušený a lov je od 10.09.2022 na VN Prejta horná opäť povolený.