Skutočnosti zarybnenia sú nasledovné:
Zarybňovanie za vlastné (zarybňovací plán) 39622,67 €, čo predstavuje 86,59 %.
Dotácie z RADY SRZ v hodnote 6 100 €, čo predstavuje 13,33 %.
Vlastný chov v hodnote 36,45 €, čo predstavuje 0,08 %.

Násady rýb vysadené v roku 2021 do našich revírov:
Kapor rýchlený                      Kr             60 000 ks,
Kapor dvojročný                   K2             7 200 kg,
Kapor trojročný                    K3             4 900 kg,
Podustva ročná                    Pds1          20 000 ks,
Pstruh potočný rýchlený        Ppr            2 000 ks,
Pstruh potočný ročný 9cm    Pp1            263 ks,
Pstruh potočný dvojročný     Pp2            259,20 kg,
Pstruh dúhový dvojročný      Pd2            1000 kg,
Šťuka plôdik vreckový          Š0              20 000 ks,
Šťuka rýchlená                     Šr               15 000 ks,
Šťuka ročná                         Š1              300 kg,
Zubáč rýchlený                    Zur              4500 ks,
Zubáč ročný                        Zu1             2 000 ks,
Zubáč dvojročný                 Zu2             88,00 kg,

Druhové zastúpenie rýb v percentách z celkového finančného objemu:
Kapor              68,64 %
Podustva         3,37 %
Pstruh             13,74 %
Šťuka              8,52 %
Zubáč              5,73 %

Pre stanovenie kusovej priemernej váhy násady Kapra v roku 2021 sme vychádzali z nasledovných údajov:
V minulom roku sa celkom vysadilo do našich revírov 12 100 kg, čo je o 1900 kg viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná váha vysadenej násady Kapra bola 1,63 kg, čo je o 0,32 kg viac ako v minulom roku. Po prepočítaní vychádza, že v roku 2021 bolo do našich revírov vysadených 70 293 ks Kapra. Keďže sa nasádzala veková kategória Kr, K2 a K3 sú tieto požadované údaje značne skreslené.

V kusovom porovnaní bola násada kapra nasledovná:
2018      K1+K2+K3      30 131 ks     + 11 125 ks
2019      Kr+K2+K3       60 245 ks     + 30 114 ks
2020      Kr+K2+K3       89 702 ks     + 29 457 ks
2021      Kr+K2+K3       70 293 ks      – 19 409 ks

Tak markantný rozdiel je spôsobený násadou Kapra rýchleného, ktorý má malú kusovú hmotnosť. Kusový rozdiel je spôsobený ťažšou rybou a menším počtom násady Kapra v kategórii Kr.

Násady v roku 2021 nám boli dodávané v jarnom a jesennom období. V jarnom období nebol zaznamenaný väčší úhyn násady kapra na našich revíroch, z dôvodu ochorenia jarnej virémie kaprov, ktorú by bolo treba urgentne riešiť. Čiastočne dodaná nám bola násada Zubáča dvojročného, ktorá nám nebola dodaná ani v roku 2020. Problematickou zostáva násada Zubáča dvojročného, preto sme sa ho rozhodli riešiť v medziach aktuálne platného zákona a cez prepočítavaciu tabuľku ďalej pokračovať zarybňovaním Zubáča ročného v ekvivalentnom množstve.
Nedodanou zostáva aj objednané množstvo násady Pstruha potočného ročného, ktorá nám nebol dodaná vôbec. Po viacerých urgenciách, máme prísľub dodávky v jarných mesiacoch tohto roka v nezmenenej cene.
Inak nám objednané násady boli dodané v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite a vopred dohodnutom termíne.

Vysádzanie násad podľa revírov:
Pstruh potočný jednoročný PP1 9 cm – 263 ks
173 ks      Podhradský potok
90 ks        Prejtiansky potok č.2

Pstruh potočný dvojročný Pp2 – 259,20 kg
20 kg       Dubnický potok
50 kg       Krivoklátsky potok
57,70 kg  Podhradský potok
50 kg       Porubský potok
31,50 kg  Prejtiansky potok č.2
50 kg       Tovarský potok

Pstruh potočný rýchlený Ppr – 2000 ks
1 500 ks    Košecký potok (500 ks Nosický kanál)

Pstruh dúhový dvojročný Pd2 – 1000 kg
300 kg      rybníky Prejta – Vystrkov
700 kg      VN Bolešov – Gilianka

Kaprové vody:
Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor dvojročný      K2    300 kg
Kapor trojročný       K3    400 kg
Pstruh rýchlený        Kr     500 ks
Šťuka ročná             Š1    25 kg
Zubáč dvojročný      Zu2   5 kg
Zubáč ročný             Zu1  1000 ks
Zubáč rýchlený         Zur   500 ks

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor dvojročný     K3    400 kg
Šťuka ročná            Š1    25 kg
Zubáč dvojročný     Zu2  10 kg

štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor rýchlený             Kr     11 000 ks
Kapor dvojročný           K2    2 400 kg
Kapor trojročný            K3    2 200 kg
Šťuka plôdik vreckový   Š0    5 0000 ks
Šťuka ročná                  Š1    95 kg
Zubáč dvojročný           Zu2   15 kg

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Kapor rýchlený       Kr    4 000 ks
Kapor dvojročný    K2    550 kg
Kapor trojročný     K3    800 kg
Šťuka ročná           Š1    25 kg
Zubáč dvojročný    Zu2  15 kg

Váh č.9 /3-4570-1-1/:
Podustva ročná     Pds1   20 000 ks
Šťuka rýchlená      Šr       15 000 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor rýchlený               Kr    10 500 ks
Kapor dvojročný             K2   2 400 kg
Kapor trojročný              K3   500 kg
Šťuka plôdik vreckový    Š0    5 000 ks
Šťuka ročná                   Š1    50 kg
Zubáč rýchlený              Zur    2 000 ks
Zubáč ročný                  Zu1   500 ks
Zubáč dvojročný            Zu2   15 kg

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor rýchlený                Kr – 10 500 ks
Kapor dvojročný              K2 – 800 kg
Kapor trojročný               K3 – 400 kg
Šťuka plôdik vreckový     Š0 – 2 500 ks
Šťuka ročná                    Š1 – 50 kg
Zubáč rýchlený               Zur – 2 000 ks
Zubáč ročný                   Zu1 – 500 ks
Zubáč dvojročný            Zu2 – 15 kg

VN Slávnica č.1,2 /3-5770-1-1/:
Kapor dvojročný            K2 – 200 kg
Kapor trojročný             K3 – 200 kg
Kapor rýchlený               Kr – 4000 ks
Šťuka ročná                   Š1 – 5 kg
Zubáč dvojročný            Zu2 – 3 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor dvojročný             K2 – 550 kg
Kapor rýchlený                Kr – 4000 ks
Šťuka plôdik vreckový     Š0 – 2500 ks
Šťuka ročná                    Š1 – 25 kg
Zubáč dvojročný             Zu2 – 10 kg

ryb. Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka rýchlená                Šr – 5 000 ks

ryb. Prejta Vystrkov č.1,2,3 /3-3490-4-1/:
Kapor rýchlený               Kr – 16 000 ks

Z vlastného odchovu:

odlov Košeckého potoka /3-1700-4-2/:
Do Košeckého potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1 500 ks a v sume 82,50 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 7,70 kg Pstruha potočného dvojročného vo veľkosti 15 až 23 cm v sume 73,15 € a 173 ks Pstruha potočného ročného vo veľkosti 3 – 23 cm. Toto tvorí vyprodukovanú násadu v hodnote 114,67 €. Čo tvorí zisk v sume 32,17 €. Vylovená násada bola vypustená do Podhradského potoka.

odlov Prejtianskeho potok č.1 /3-2980-4-2/:
Do Prejtianskeho potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1 000 ks a v sume 55 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 1,50 kg Pstruha potočného dvojročného vo veľkosti 10 až 22 cm v sume
14,85 € a 90 ks Pstruha potočného ročného vo veľkosti do 10 cm v sume 21,60 €. Vylovená násada bola vypustená do Prejtianskeho potoka č.2.