Skutočnosti zarybnenia sú nasledovné:
Zarybňovanie za vlastné (zarybňovací plán) 46023,53 €, čo predstavuje 74,67 %.
Dotácie z RADY SRZ v hodnote 8540 €, čo predstavuje 13,86 %.
Vlastný chov v hodnote 4773,24 €, čo predstavuje 7,74%.
Sponzorské dary 2302 čo predstavuje 3,73%

Násady rýb vysadené v roku 2022 do našich revírov:
Kapor rýchlený        Kr       60 000 ks,
Kapor jednoročný    K1       112,68 kg,
Kapor dvojročný      K2       8332 kg,
Kapor trojročný       K3       4257,5 kg,
Podustva ročná       Pds1    20 000 ks,
Pstruh potočný rýchlený      Ppr      5000 ks,
Pstruh potočný ročný 9cm   Pp1     25 980 ks,
Pstruh potočný dvojročný    Pp2     164,25 kg,
Pstruh dúhový dvojročný     Pd2     1760,5 kg,
Šťuka plôdik vreckový         Š0       20 000 ks,
Šťuka rýchlená                   Šr        9 000 ks,
Šťuka ročná                       Š1       264,88 kg,
Šťuka dvojročná                 Š2       3 kg,
Zubáč rýchlený                  Zur      4500 ks,
Zubáč ročný                      Zu1      5 000 ks,
Zubáč ročný                      Zu1      0,13 kg.

Druhové zastúpenie rýb v percentách z celkového finančného objemu:
Kapor       67,89 %
Podustva  3,41 %
Pstruh      19,6 %
Šťuka       5,4 %
Zubáč      2,91 %
Lieň         0,71%
Ostriež     0,02%
Úhor        0,06

Pre stanovenie kusovej priemernej váhy násady Kapra v roku 2022 sme vychádzali z nasledovných údajov:
V minulom roku sa celkom vysadilo do našich revírov 13 002,18 kg, čo je o 902,18 kg viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná váha vysadenej násady Kapra bola 1,27 kg, čo je o 0,36 kg menej ako v minulom roku. Po prepočítaní vychádza, že v roku 2022 bolo do našich revírov vysadených 73 525 ks Kapra. Keďže sa nasádzala veková kategória Kr, K2 a K3 sú tieto požadované údaje značne skreslené.
V kusovom porovnaní bola násada kapra nasledovná:
2020            Kr+K2+K3            89 702 ks              + 29 457 ks
2021            Kr+K2+K3            70 293 ks              – 19 409 ks
2022            Kr+K2+K3            73 525 ks               + 3232 ks
Tak markantný rozdiel je spôsobený násadou Kapra rýchleného, ktorý má malú kusovú hmotnosť. Kusový rozdiel je spôsobený ťažšou rybou a menším počtom násady Kapra v kategórii Kr.

Násady v roku 2022 nám boli dodávané v jarnom a jesennom období. V jarnom období bol zaznamenaný úhyn násady kapra na našich revíroch, z dôvodu ochorenia jarnej virémie kaprov, ktorú by bolo treba urgentne riešiť. Násada bola kompenzovaná z fondu ichtyológa.
Dodaná nám nebola násada Zubáča dvojročného, ktorá nám bola dodaná po prepočítaní násadou zubáča ročného. Inak nám objednané násady boli dodané v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite a vopred dohodnutom termíne okrem násady ostrieža, ktorá nám nebola dodaná vôbec.

Vysádzanie násad podľa revírov:
Pstruh potočný jednoročný PP1 9 cm
100 ks         Bolešovský potok
100 ks         Borčický potok
3000 ks       Dubnický potok
200 ks         Iliavka
200 ks         Kolačínsky potok
200 ks         Kopecký potok
5800 ks       Krivoklátsky potok
100 ks         Podhorský potok
4000 ks       Porubský potok
100 ks         Pruščanský potok
4000 ks       Tovarský potok
4080 ks       Podhradský potok
2000 ks       Prejtiansky potok č.2

Pstruh potočný dvojročný Pp2
20 kg           Dubnický potok
30 kg           Krivoklátsky potok
30 kg           Podhradský potok
30 kg           Porubský potok
10 kg           Prejtiansky potok č.2
30 kg           Tovarský potok

Pstruh potočný rýchlený Ppr
3000 ks       Krivoklátsky potok
2000 ks       Prejtanský potok

Pstruh dúhový dvojročný Pd2
610,5 kg      rybníky Prejta – Vystrkov
530 kg         VN Bolešov – Gilianka

Lipeň tymiánový ročný    Li1
2365 ks                 Podhradský potok

 

Kaprové vody:

Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor dvojročný             K2     400 kg
Kapor trojročný              K3     400 kg
Pstruh potočný                Pp1    1000 ks
Zubáč rýchlený               Zur    2500 ks

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor dvojročný             K3       400 kg
Šťuka ročná                   Š1       29,96 kg
Šťuka rýchlená               Šr       1000 ks
Zubáč ročný                   Zu1     400 ks

štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor trojročný                        K3     1600 kg
Kapor dvojročný                       K2     2600 kg
Kapor rýchlený                         Kr      10 000 ks
Šťuka plôdik vreckový              Š0       5000 ks
Šťuka rýchlená                         Šr       2000 ks
Šťuka ročná                             Š1       100 kg
Zubáč ročný                            Zu1     1300 ks

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Kapor rýchlený                                   Kr     5000 ks
Kapor dvojročný                                 K2     800 kg
Kapor trojročný                                  K3     800 kg
Šťuka rýchlená                                   Šr     2000 ks
Šťuka ročná                                       Š1     29,96 kg
Zubáč ročný                                      Zu1     650 ks

Váh č.9 /3-4570-1-1/:
Podustva ročná                         Pds1   20 000 ks
Šťuka plôdik vreckový               Š0       5 000 ks
Pstruh potočný                          Pp1     1000 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor rýchlený                                   Kr       10 000 ks
Kapor jednoročný                               K1       60 ks
Kapor dvojročný                                 K2       2682 kg
Kapor trojročný                                  K3       300 kg
Šťuka plôdik vreckový                        Š0        2500 ks
Šťuka rýchlená                                  Šr         2000 ks
Šťuka ročná                                      Š1         50 kg
Šťuka dvojročná                                Š2         3 kg
Zubáč rýchlený                                 Zur        1000 ks
Zubáč ročný                                     Zu1        1000 ks
Zubáč ročný                                     Zu1        0,13kg
Ostriež                                            Ost1        1,2 kg
Pstruh dúhový                                  Pd2         200 kg

 

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor rýchlený                         Kr     10 000 ks
Kapor dvojročný                       K2     800 kg
Kapor trojročný                        K3     400 kg
Šťuka rýchlená                         Šr     1000 ks
Šťuka ročná                             Š1     25 kg
Zubáč rýchlený                        Zur     1000 ks
Zubáč ročný                            Zu1     1000 ks

VN Slávnica č.1,2 /3-5770-1-1/:
Kapor dvojročný                       K2      250 kg
Kapor trojročný                        K3      200 kg
Kapor rýchlený                         Kr      10 000 ks
Pstruh dúhový dvojročný           Pd2    150 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor dvojročný                       K2      500 kg
Kapor rýchlený                         Kr       5000 ks
Šťuka plôdik vreckový              Š0       2500 ks
Šťuka ročná                             Š1       29,96 kg
Zubáč ročný                             Zu1     650 ks
Pstruh dúhový dvojročný          Pd2      270 kg

ryb. Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka plôdik vreckový             Š0      5 000 ks

ryb. Prejta Vystrkov č.1,2,3 /3-3490-4-1/:
Kapor rýchlený                         Kr                10 000 ks
Kapor ročný                             K1                53,22
Kapor trojročný                        K3                157,5 kg
Pstruh dúhový dvojročný           Pd2              584,25 kg
Pstruh potočný                         Pp1              100 ks
Pstruh potočný                         Pp2              14,25 kg

 

Z vlastného odchovu:

Výlov rybníkov č. 3 a č. 1 Prejta-Vystrkov

Po zrekonštruovaní rybníka č. 3 bol zahájený aj odchov násady Kapra pre naše revíri. Do rybníkov č.1 a č.3 išla násada Kapra vo veľkosti Kr v celkovej sume 350 €. Celkové náklady činili 2316, 43 € a hospodársky výsledok prepočítaný na finančný ukazovateľ je vo výške 5130,78 €. Odchovom a výlovom sme si na zarybnenie našich revírov vychovali násadu Kapra a sprievodných druhov rýb o váhe 1626,75 kg, čo v čistom finančnom ukazovateli predstavuje sumu 2814,35 €.