Zaplatenie členského do 31.03:

Na základe súčasnej situácie s vírusovým ochorením COVID-19 Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom podľa (§ 10 ods. 1 písm c)) Stanov SRZ odsúhlasil z preukázateľne závažných dôvodov predĺženie lehoty na zaplatenie členského do 31. mája 2020.

Vydávanie povolení na rybolov:

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom svojím hlasovaním potvrdil zrušenie stránkových dní kancelárií jednotlivých ObO a MsO do odvolania a výdaj dokladov riešiť individuálnou dohodou s vydávajúcimi jednotlivých ObO.

Pre vyzdvihnutie povolnenia na rybolov kontaktuje vydávajúcich jednotlivých ObO:
pre ObO č. 1 Dubnica nad Váhom p. Tramita 0915 766 189
pre ObO č. 2 Nová Dubnica p. Čupalka 0904 486 995
pre ObO č. 3 Ilava Ing. Šedík 0949 827 267