Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári,

Vzhľadom k zahájeniu pstruhovej sezóny na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu v limite privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti od 1.4. 2020. Zmenu schválila Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 7.3. 2020, kde bolo prijaté:

 Uznesenie č. 41/2020.

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV ods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie, teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového je stanovený §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Petrov zdar!

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Kancelária tajomníka SRZ

Zmena v limite privlastňovania rýb – platná od 1.4. 2020
Zmena v limite privlastňovania rýb – platná od 1.4. 2020.docx