Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica nad Váhom, že výnimke na skorší lov kapra udelenej podľa § 39 písm. r) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve skončila platnosť.

Lov kapra na našich revíroch je povolený na vodných plochách, ktoré sú zaradené medzi ostatné vodné plochy.

Na revíroch, ktoré podľa zákona č. 216/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nespadajú medzi ostatné vodné plochy je lov povolený podľa § 13 ods. 3 od 01.06 príslušného roka.