Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 31. marca  príslušného roku. V opačnom prípade členstvo v organizácii zaniká (§ 4 bod 5 Organizačného poriadku SRZ). Pri úhrade po tomto termíne sa považuje záujemca za nového člena.

Pridaj komentár