Organizácia Slovenského rybárskeho zväzu – SRZ MsO Dubnica nad Váhom, ako vlastník sústavy 3 rybníkov Prejta Vystrkov plánuje vykonať opravu havarijného stavu ich hrádzí v rozsahu popísanom v priloženom súbore 2019-05 – Rybníky Prejta – Oprava tesnenia hrádze (zadanie) Rybníky sa nachádzajú v katastri mesta Dubnica nad Váhom, časť Prejta – Vystrkov. K rybníkom vedie asfaltová cesta.

V prípade, že máte záujem o realizáciu uvedeného diela, prosím zašlite najneskôr v termíne do 21.6.2020 Vašu cenovú ponuku na realizáciu uvedeného diela v rozsahu podľa priloženého súboru 2019-05- Rybníky Prejta – oprava tesnenia hrádze.xlsx. Ponuku posielajte podpísanú a opečiatkovanú v zapečatenej obálke, formou doporučeného listu, na adresu:

SRZ MsO Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom

Obálku označte ako „ponuka“. Ako prílohu ponuky požadujeme priložiť výpis z Obchodného registra, kópiu oprávnenia na realizáciu vodohospodárskych stavieb a zoznam referencií o Vašej činnosti.

Vyhodnotenie ponúk a výber dodávateľa bude ukončený 23.6.2020. Realizácia diela je predpokladaná v 3 etapách, po jednotlivých rybníkoch, na základe uzatvorenia zmluvy pre každú etapu samostatne. Predbežne – 1. etapa v roku 2020 a v závislosti od samotnej ceny a dostupnosti finančných zdrojov – 2. a 3. etapa v rokoch 2021 a 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na emaily srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk.

Dátum zverejnenia: 31.05 2020