Na základe rozhodnutie „Výboru“ SRZ MsO Dubnica nad Váhom sa v roku 2024 bude konať iba jedna výročná členská schôdza
pre všetky Obvodné organizácie v pôsobnosti SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Členská schôdza sa bude konať dňa 17. marca 2024 o 09:00 hod vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

Navrhovaný program:
1./ Otvorenie.
2./ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
3. / Správa o činnosti SRZ MsO za rok 2023.
4. / Správa rybárskeho hospodára.
5./ Správa o finančnom hospodárení MsO za rok 2023.
6. / Správa kontrolnej komisie.
7./ Plán práce a hlavných úloh na rok 2024.
8./ Správa mandátovej komisie.
9./ Voľby delegátov na konferenciu MsO SRZ.
10./ Diskusia.
11./ Návrh na uznesenie.
12./ Záver

Na schôdzi bude vylosovaní traja prítomní členovia, ktorí obdrží miestnu povolenku na kaprové vody zdarma !