Výbor Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom  Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční: 19. marca 2023 o 9,00 hod. vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

Program:
1./ Otvorenie.
2./ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
3./ Správa o činnosti ObO č.1za rok 2022.
4./ Správa hlavného hospodára.
5./ Správa o finančnom  hospodárení MsO za rok 2022.
6./ Správa kontrolnej komisie.
7./ Plán práce a hlavných úloh na rok 2023.
8./ Správa mandátovej komisie.
9./ Doplňujúca voľba členov výboru  ObOč.1 a kontrolnej komisie.
10./ Voľby delegátov na konferenciu MsO SRZ.
11./ Diskusia.
12./ Návrh na uznesenie.
13./ Záver.

Na schôdzi bude vylosovaní 1 prítomní člen, ktorí obdrží zväzovú povolenku na kaprové vody zdarma !

 

 

 

Obvodná organizácia SRZ MsO Dubnica nad Váhom číslo 2. Nová Dubnica oznamuje svojim členom, že
Výročná členská schôdza
sa uskutoční dňa 12.03.2023 so začiatkom o 09:00 hod.
v priestoroch Kultúrnej besedy Nová Dubnica

PROGRAM VČS 2023:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií (mandátová;volebná;návrhová)
3. Správa o činnosti obvodnej organizácie č.2.
4. Správa o finančnom hospodárení SRZ – MsO Dubnica nad Váhom
5. Správa hospodára SRZ – MsO Dubnica nad Váhom
6. Správa kontrolnej komisie
7. Plán práce a hlavných úloh na rok 2023
8. Správa Mandátovej komisie
9. Voľba delegátov na konferenciu SRZ – MsO Dubnica nad Váhom 2023
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Ukončenie

 

 

 

Výbor Obvodnej organizácie č.3 Ilava Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 5.3.2023 o 9.00 hod. v DK Ilava. Účasť na VČS patrí k základným povinnostiam každého člena.

František Gajdošík Ing. Jozef Šedík
Predseda ObO č.3 tajomník ObO č.3

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti ObO č.3- Ilava za rok 2022
4. Správa o finančnom hospodárení MsO
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
6. Plán práce a plán hlavných úloh na rok 2023
7. Voľba delegátov na konferenciu MsO SRZ
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie